Brannstrom, Tracy, University of Chicago, United States