Hertel, Nadine, Bristol-Myers Squibb, London, UK, United Kingdom