Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet

Forfattere

  • Margaretha Häggström Göteborgs universitet
  • Anna Udén Göteborgs universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.5457

Emneord (Nøkkelord):

Breddad rekrytering, scaffolding, inkludering, praxisteori, undervisningsmetod

Sammendrag

Som en följd av breddad rekrytering till högre utbildning har antalet studenter i Sverige fördubblats under de senaste tjugo åren. Studenterna utgör i flera avseenden en mer heterogen grupp än tidigare. Det ställer nya krav på våra utbildningar och på oss som undervisar. I denna artikel presenteras en modell för hur teoretiska perspektiv från högskoleförlagd lärarutbildning kan förstås och länkas samman med det praktiska arbetet i skolverksamhet. Modellen diskuteras med utgångspunkt i scaffolding theory. I texten framhålls inkludering och hur vi praktiskt kan arbeta för att inkludera alla studenter. Utgångspunkten är de svårigheter att länka samman teori och praktik många lärarstudenter ger uttryck för, och hur vi kan stödja studenter i sin lärprocess. Modellens potential som medierande verktyg diskuteras. När studenter aktivt använder modellen får de möjlighet att kritisera modellen som sådan men också de teorier och undervisningsmetoder de möter i den högskoleförlagda såväl som verksamhetsförlagda utbildningen. Därigenom kan studenter få en djupare förståelse för undervisningens komplexitet, vilket kan bidra till studentens utveckling av en egen professionell praxisteori baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Nyckelord: breddad rekrytering, scaffolding, inkludering, praxisteori, undervis¬ningsmetoder

Practice theory in the wake of widening participation:
Using a scaffolding model as a support for understanding the link between theoretical perspectives and practical activities in teacher education

Abstract
As a result of widening participation in higher education, the number of students has doubled over the last twenty years in Sweden. Students are in many respects a more diverse group than in the past. Hence, new demands are being put on courses and lecturers. This article presents a model of how theoretical perspectives learnt from teacher education can be understood and be linked with practical training in schools. The model is discussed on the basis of scaffolding theory. This text stresses the importance of inclusion in education and how we can work on a practical level to include all students. The starting point is the difficulties many students express regarding linking theory and practice, and how we can support students’ learning processes. Finally, we discuss the model’s potential as a mediating tool for students and as a planning tool for teacher trainers. The area of application for this model is professional training courses in general, and teacher education in particular. When students actively use the model, they are given the opportunity to question and critically examine the model as such but also the theories and methods they encounter during their training. Thus, a deeper understanding of the complexity of teaching and learning may occur. This in turn may help students to develop a practice theory based both on research and on proven experience.

Keywords: widening participation, scaffolding, inclusion, practice theory, teaching methods

Forfatterbiografier

Margaretha Häggström, Göteborgs universitet

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Doktorand

Anna Udén, Göteborgs universitet

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Universitetsadjunkt

Nedlastinger

Publisert

2018-03-09

Hvordan referere

Häggström, M., & Udén, A. (2018). Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet. Acta Didactica Norge, 12(1), Art. 6, 19, sider. https://doi.org/10.5617/adno.5457

Utgave

Seksjon

Artikler