Matre, M. E., & Cameron, D. L. (2018). Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning. Acta Didactica Norge, 12(4), Art. 11, 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6379