MATRE, M. E.; CAMERON, D. L. Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning. Acta Didactica Norge, v. 12, n. 4, p. Art. 11, 20 sider, 26 nov. 2018.