Matre, M. E. og Cameron, D. L. (2018) «Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning.», Acta Didactica Norge, 12(4), s. Art. 11, 20 sider. doi: 10.5617/adno.6379.