1.
Matre ME, Cameron DL. Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning. ADNO [Internett]. 26. november 2018 [sitert 28. februar 2020];12(4):Art. 11, 20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/6379