"Vi har musikk i skolen for å bli bedre til å synge!" Elevens egen stemme om sangaktiviteten i skolens musikkopplæring

  • Odd Magne Bøe
Emneord (Nøkkelord): Sang, skolens musikkopplæring, kompetansemål, elevintervju

Sammendrag

Artikkelen fokuserer på elevenes egne opplevelser omkring sangaktiviteter i skolens musikkopplæring. Sang i skolen drøftes i lys av de rammene vi finner i ”Læreplanverket for Kunnskapsløftet” (LK06). Et sentralt spørsmål vil være om elever i ulike aldre forteller om endring av musikkaktiviteter i takt med et utvidet register i faget. Jeg vil i tillegg diskutere i hvilken grad elevens stemme vil kunne bringe fram ny viten om musikkfaget. Artikkelen er tredelt. Først beskrives målet med studien og begrunnelser for valg av metode. Deretter presenteres resultater fra empirien basert på kvalitative data fra elevintervjuer. I den tredje delen tar drøftingen utgangspunkt i de funn jeg gjorde i min studie.
Publisert
2010-12-15
Hvordan referere
Bøe, O. M. (2010). "Vi har musikk i skolen for å bli bedre til å synge!" Elevens egen stemme om sangaktiviteten i skolens musikkopplæring. Acta Didactica Norge, 4(1), (Art. 11, 20 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1054
Seksjon
Artikler