Læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning og deres forbedringsbestrebelser

  • Eyvind Elstad UiO (ILS)
  • Knut-Andreas Christophersen Universitetet i Oslo
Emneord (Nøkkelord): læreres arbeid, kollegiale hjelpsomhet, individuelle forbedringsbestrebelser, tydelig ledelse, skolekultur, relasjonell tillit

Sammendrag

Denne studien undersøker hvilke organisasjonsmessige faktorer som er relatert til læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning og læreres forbed-ringsbestrebelser. Analysen baseres seg på et utvalg av lærere i videregående skoler som plasserer seg i midtsjiktet når det gjelder inntakspoeng og bidrag til elevers læringsframgang. Det anvendes tversnittsanalyse, og strukturell lik-ningsmodellering er brukt som metode. Vi finner at tydelig kommunisert ledelse er relatert til læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning. Derimot finner vi noe svakere sammenheng mellom tydelig ledelse og læreres forbedringsbestrebelser og utviklingsorientert skolekultur. Et annet funn er en noe svak, men negativ relasjon mellom utviklingsorientert skolekultur og læreres individuelle forbedringsbestrebelser. Vi drøfter dette funnet som opplagt bør følges opp i videre forskning. Relasjonell tillit mellom lærere er derimot svakt relatert til både kollegial hjelpsomhet og individuelle forbedringsbestrebelser. Men det er en moderat sterk relasjon mellom tydelig ledelse og utviklingsorientert skolekultur på den ene siden og tydelig ledelse og kollegial tillit mellom lærere på den andre siden. Dette indikerer at tydelig kommunisert ledelse er relatert til både skoleutvikling, kollegial tillit og kollegial hjelpsomhet. Vi finner en meget svak sammenheng mellom utviklingsorientert skolekultur og kollegial hjelpsomhet. Implikasjoner for videre forskning drøftes.

Nøkkelord: IKT, lærere, kollegial hjelpsomhet, individuelle forbedrings-bestrebelser, tydelig ledelse, skolekultur, relasjonell tillit


Teachers’ organizational citizenship behavior for ICT in teaching and their improvement efforts

Abstract
This study investigates organizational factors related to teachers’ organi-zational citizenship behavior for ICT in teaching and their improvement efforts. The analysis is based on a sample of high school teachers working at schools characterized by near average intake points and value added measures. The method used is a cross-sectional analysis and structural equation modelling. We find that clear leadership is related to teachers’ organizational citizenship behavior for ICT in teaching. We find a weaker relation between clear leadership and teachers’ improvement efforts and a development-oriented school culture. Another finding is a weak, but negative relation between development-oriented school culture and teachers’ individual improvement efforts. We discuss this finding which should be an avenue for further research. Relational trust among teachers is weakly related to both organizational citizenship behavior and individual improvement efforts. But to a certain extent, there is a strong and a moderately strong association between clear leadership and development-oriented school culture on the one hand and clear leadership and organizational citizenship behavior on the other hand. These relations indicate that clear leadership is related to school development projects, relational trust among school professionals and organizational citizenship behavior. We find a very weak association between development-oriented school culture and organizational citizenship behavior. Implications for further research are discussed.

Keywords: ICT, teachers, organizational citizenship behavior, improvement efforts, clear leadership, school culture, relational trust

Forfatterbiografier

Eyvind Elstad, UiO (ILS)
Professor ILS
Knut-Andreas Christophersen, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis emeritus ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Publisert
2018-01-29
Hvordan referere
Elstad, E., & Christophersen, K.-A. (2018). Læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning og deres forbedringsbestrebelser. Acta Didactica Norge, 12(1), Art. 2, 20, sider. https://doi.org/10.5617/adno.3589
Seksjon
Artikler