Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere

  • Hege Hermansen Universitetet i Oslo
  • Marte Lorentzen OsloMet – storbyuniversitetet
  • Sølvi Mausethagen OsloMet – storbyuniversitetet
  • Tatjana Zlatanovic OsloMet – storbyuniversitetet
Emneord (Nøkkelord): forskningskartlegging, kunnskapsoppsummering, lærerrollen, lærerprofesjonalitet

Sammendrag

Den norske lærerrollen har blitt påvirket av en rekke utviklingstrekk siden årtusenskiftet. I denne artikkelen undersøker vi hva som kjennetegner forskning på lærerrollen publisert siden innføringen av Kunnskapsløftet. Vi beskriver tematiske, metodiske og analytiske egenskaper ved forskningsfeltet, basert på en systematisk forskningskartlegging av tidsskriftsartikler publisert mellom 2007 og 2016 med norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere som informanter. Et hovedfunn er at forskningen i stor grad er orientert mot læreres praksis, mens andre aspekter av lærerrollen er mindre belyst. Avslutningsvis diskuterer vi implikasjoner for forholdet mellom forsknings- og praksisfeltet.

Nøkkelord: forskningskartlegging, kunnskapsoppsummering, lærerrollen, lærerprofesjonalitet


What characterises research on teacher roles during the Knowledge Promotion? A systematic review of studies of Norwegian teachers, student teachers and teacher educators

Abstract
Norwegian teacher roles have been affected by a range of developments since the turn of the century. In this article, we examine the characteristics of research on teacher roles, published since the introduction of the Knowledge Promotion curriculum. We describe thematic, methodological and analytical characteristics of the research field, based on a systematic, configurative literature review of journal articles published between 2007 and 2016 that include Norwegian teachers, student teachers, and teacher educators as informants. A main finding is that the research literature is primarily oriented towards teachers' professional practice, whereas other aspects of teacher roles have received less attention. In conclusion, we discuss implications for the relationship between the field of research and the field of practice.

Keywords: systematic review, literature review, teacher roles, teacher profes-sionalism

Forfatterbiografier

Hege Hermansen, Universitetet i Oslo
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo og Senter for Profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet
Marte Lorentzen, OsloMet – storbyuniversitetet
Senter for profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet
Sølvi Mausethagen, OsloMet – storbyuniversitetet
Senter for profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet
Tatjana Zlatanovic, OsloMet – storbyuniversitetet
Senter for profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet
Publisert
2018-04-13
Hvordan referere
Hermansen, H., Lorentzen, M., Mausethagen, S., & Zlatanovic, T. (2018). Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. Acta Didactica Norge, 12(1), Art. 8, 36, sider. https://doi.org/10.5617/adno.4351
Seksjon
Artikler