Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner.

Jon Magne Vestøl, Anne Kristin Dahl, Tove Seiness Hunskaar

Sammendrag


Denne artikkelen undersøker hvordan kunnskapsområder samvirker i lektorstu-denters undervisningspraksis og refleksjon over praksis. Hensikten med studien har vært å få en nyansert forståelse av hvordan kunnskapsintegrasjon framtrer i noen studenters praksisutøvelse og praksisrefleksjon. Artikkelen bygger på intervjuer med lektorstudenter og deres veiledere og observasjon av lektor-studenters undervisning og tilhørende før- og etterveiledning. Studien viser hvordan studenter utøver kunnskapsintegrasjon i interaksjon med elever og veiledere og hvordan de søker forankring for kunnskapsintegrasjon i pedagogiske perspektiver eller håndverkstradisjon.

Nøkkelord: lærerutdanning, kunnskapsintegrasjon, koherens, praksiskunnskap, fagkunnskap, profesjonskunnskap


Knowledge intergration in internship.
Interaction between knowledge domains in student teachers’ teaching and reflection

Abstract
This study investigates how knowledge domains interact in student teachers’ teaching and reflection during internship. The aim of the study has been to provide a nuanced understanding of how knowledge integration emerges in some students’ teaching performance and reflection on their own teaching practice. Drawing on observations of classroom teaching and supervision as well as interviews with student teachers and their supervisors, the study demonstrates how knowledge integration takes place through interaction with pupils and supervisors, and how student teachers anchor their knowledge integration in pedagogical perspectives or in an understanding of teaching as craftsmanship.

Keywords: teacher education, knowledge integration, coherence, practical knowledge, content knowledge, professional knowledge


Emneord (Nøkkelord)


profesjonskunnskap praksis refleksjon

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.4447

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922