I hvilken grad påvirker omvendt undervisning elevenes matematikkunnskap og oppfatninger om matematikk?

  • Per Øystein Haavold UiT - Norges Arktiske Universitet
Emneord (Nøkkelord): Matematikk, omvendt undervisning, læringsutbytte, naturlig eksperiment

Sammendrag

De siste årene har omvendt undervisning, eller flipped classroom, vært mye omtalt i både norsk og utenlandsk skoledebatt. I en gjennomgang av relevant litteratur konkluderer Estes, Ingram og Liu (2014) at omvendt undervisning kan ha en positiv læringseffekt. I denne studien ble et kvasieksperiment gjennomført på tre videregående skoler for å undersøke i hvilken grad omvendt undervisning påvirket læringsutbyttet i matematikk, sammenlignet med tradisjonell undervisning. Det ble også undersøkt om omvendt undervisning kan påvirke elevers oppfatninger om matematikk. På én av de tre skolene var omvendt undervisning innført. Elevenes matematikkunnskap og oppfatninger om matematikk ble testet ved starten og slutten av et skoleår. Elevenes besvarelser ble deretter analysert for å se om det var statistiske forskjeller i endring av læringsutbyttet og oppfatninger om matematikk mellom elever som hadde hatt omvendt undervisning og elever som hadde hatt tradisjonell undervisning. Analysene viste at elevene som fikk omvendt undervisning, hadde en større faglig fremgang enn elevene som fikk tradisjonell undervisning. Analysene viste også at elevene som fikk omvendt undervisning, endret sine oppfatninger om matematikk i større grad enn elever som fikk tradisjonell undervisning. Dette kan tyde på at omvendt undervisning er et tiltak som kan være med på å styrke elevenes læringsutbytte i skolematematikk. Men i denne studien ble ikke selve undervisningen observert. Det betyr at også andre faktorer kan ha påvirket resultatene. For å undersøke omvendt undervisning i matematikk fremover, vil det derfor være nødvendig å undersøke selve undervisningen nærmere.

Nøkkelord: omvendt undervisning, læringsutbytte, kvasieksperiment, oppfatninger


To what extent does flipped classroom affect students’ mathematical knowledge and conceptions of mathematics?

Abstract
Flipped classroom is a popular trend in education. In a review of relevant literature, Estes, Ingram and Liu (2014), conclude that flipped classroom can have a positive effect on students’ learning. In this study, a quasi-experiment was carried out in three upper secondary schools to investigate to what extent flipped classroom can affect students’ learning outcome in mathematics, com-pared to traditional teaching. The study also investigated whether flipped classroom can affect students’ conceptions of mathematics. Flipped classroom was introduced in one of the three schools. Students’ mathematical knowledge and conceptions of mathematics were tested at the start and finish of one school year. The students’ responses were then analyzed to see if there were statistical differences in change of learning outcome between students in flipped classrooms and students in traditional classrooms. The analyses showed that students in flipped classrooms had a larger increase in mathematical knowledge and larger change of conceptions of mathematics than students in traditional classrooms. This indicates that flipped classroom can have a positive effect on students’ learning outcomes, compared to traditional classrooms. However, the actual teaching was not observed. Other variables may therefore have had an effect on the results. Future investigations of flipped classroom in mathematics should therefore also focus on the teaching itself.

Keywords: flipped classroom, learning outcome, quasi-experiment, conceptions

Forfatterbiografi

Per Øystein Haavold, UiT - Norges Arktiske Universitet

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk

Institutt for Lærerutdanning og Pedagogikk

Publisert
2019-03-13
Hvordan referere
Haavold, P. Øystein. (2019). I hvilken grad påvirker omvendt undervisning elevenes matematikkunnskap og oppfatninger om matematikk?. Acta Didactica Norge, 13(1), Art. 4, 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.4797
Seksjon
Artikler