An Intertextual Approach to Reading Literary Texts in English in Teacher Education

  • Annelise Brox Larsen UiT-Norges arktiske universitet
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/adno.5578

Sammendrag

Abstract
This article discusses how an increased focus on intertextuality may contribute to the development of reading skills among ESL/EFL student teachers. When we read literary texts, there is often an element of recognition and intertextuality involved. By working with what the students already know, we may facilitate the development of their aptitude for reading. The rationale for approaching literature in this way is to suggest answers to the underlying question: How can we work with literature in the classroom to make it worthwhile and stimulating for more students to read literary texts? A group of teacher training students of English and their teacher studied excerpts from an example novel, When Jays Fly to Bárbmo, and its intertexts. The data were collected through a single-case study of a teacher/researcher’s observation log and field notes of the teaching scheme and group discussions in class. The students saw how narrative formulas are repeated. For instance, the students identified the Bildungsroman – portraying a young character’s identity quest – as an important genre of children and young adults’ literature. The article argues that the identification of intertextual references will help them and serve as scaffolding in the reading process. An enhanced knowledge of such intertextual traits may facilitate the development of metacognitive strategies for reading. A raised awareness among the students about the phenomenon of intertextuality is important when developing strategies for reading narrative literary texts.

Keywords: ESL/EFL in Teacher Training, reading novels, intertextuality, metacognition, When Jays Fly to Bárbmo


En intertekstuell tilnærming til lærerstudenters lesing av  engelskspråklig skjønnlitteratur

Sammendrag
Denne artikkelen diskuterer hvordan et større fokus på intertekstualitet kan bidra til utviklingen av leseferdigheter hos engelskstudentene i lærerutdanningen. Når vi leser litterære tekster, innebærer det ofte et element av gjenkjennelse og intertekstualitet. Ved å arbeide med det studentene allerede kjenner til, kan vi legge til rette for utvikling av deres leseferdigheter. Begrunnelsen for denne tilnærmingen til litteraturundervisningen er å søke svar på det underliggende spørsmålet: Hvordan arbeide med skjønnlitterære tekster i klasserommet slik at flere engelskstudenter oppfatter lesing som verdifullt og stimulerende. En engelskklasse i lærerutdanningen og læreren deres leste utdrag av en eksempelroman, When Jays Fly to Bárbmo, med vekt på intertekstuelle referanser. Datagrunnlaget for studien består av en enkel casestudie av lærerens/forskerens observasjonslogg, feltnotater fra selve undervisningsøkten og gruppediskusjonene som læreren/forskeren og studentene hadde. Studentene oppdaget hvordan narrative formler gjentas. De identifiserte Bildungsromanen, som omhandler en ung hovedpersons søken etter identitet, som en sentral sjanger i barne- og ungdomslitteraturen. Artikkelen argumenterer for at identifiseringen av intertekstuelle referanser vil hjelpe dem og tjene som stillas i leseprosessen. Mer kunnskap om intertekstuelle trekk ved tekster kan støtte utviklingen av metakognitive lesestrategier. En større bevissthet blant studenten om fenomenet intertekstualitet er viktig når man utvikler strategier for å lese narrative skjønnlitterære tekster.

Nøkkelord: Faget engelsk i lærerutdanning, lesing av romaner, intertekstualitet, metakognisjon, When Jays Fly to Bárbmo

Forfatterbiografi

Annelise Brox Larsen, UiT-Norges arktiske universitet
Associate Professor
Publisert
2018-05-29
Seksjon
Temaartikkel