Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?

Forfattere

  • Elisabeth Hovdhaugen NIFU
  • Tine Sophie Prøitz Universitetet i Sørøst-Norge
  • Idunn Seland NOVA, OsloMet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.6276

Emneord (Nøkkelord):

standpunktkarakter, eksamenskarakter, læreres praksis

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker vi hvilken funksjon den norske ordningen med henholdsvis eksamens- og standpunktkarakter har for læreres vurderings-praksis. Analysen bygger på nasjonal karakterstatistikk og intervjuer med lærere som underviser i norsk eller matematikk i videregående skole, og som har erfaring fra å vurdere elevenes sluttkompetanse i disse fagene ved hjelp av begge disse vurderingsordningene. Studien tar utgangspunkt i en utdannings-politisk utvikling preget av forsterkede forventinger om å se standpunkt-karakterer og eksamenskarakterer i sammenheng. Dette er uttrykt som at det bør være et visst samsvar mellom disse vurderingsordningene, til tross for at standpunkt- og eksamenskarakterene blir satt på ulike premisser og springer ut av svært ulike kontekster. Felles for begge vurderingsformer er imidlertid at eleven skal få demonstrert sluttkompetanse i et fag. Vi viser hvordan disse to vurderingsformene veies opp mot hverandre i lærernes egne vurderings-praksiser, og bygger videre på lærernes synspunkter i en diskusjon av i hvilken grad eksamenskarakteren bør anses som egnet til å kvalitetssikre læreres standpunktvurdering.

Nøkkelord: standpunktkarakter, eksamenskarakter, elevers sluttkompetanse, læreres vurderingspraksis

National examination grades and final classroom grades –
two of a kind?

Abstract
In this article, we analyse differences between grades based on national examinations, and final grades based on summative classroom assessment at the end of upper secondary education, using data from two subjects: Norwegian language and advanced mathematics. We compare the two types of grades over time and provide a statistical demonstration of the differences. Through interviews with teachers of Norwegian or mathematics in upper secondary education, we highlight the differences between grading based on summative classroom assessment and being an external examiner. We show how these two assessment methods are weighed against each other in the teachers' own assessment practices, before we finally discuss the extent to which teachers perceive the exam grades as a form of measure for quality assurance of the grade based on summative classroom assessment in the same subject.

Keywords: summative classroom assessment, national examination grades, students’ final competence, teachers’ grading practices

Forfatterbiografi

Elisabeth Hovdhaugen, NIFU

Seniorforsker på NIFU

Nedlastinger

Publisert

2018-12-20

Hvordan referere

Hovdhaugen, E., Prøitz, T. S., & Seland, I. (2018). Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?. Acta Didactica Norge, 12(4), Art. 17, 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6276

Utgave

Seksjon

Temaartikkel