“The Sustainable Backpack”: Exploring possibilities in education for sustainable development through a nationwide professional development program

Eldri Scheie, Shelley Stromholt

Sammendrag


Education for sustainable development (ESD) provides crucial opportunities for young people to be authentically involved in addressing the socio-ecological challenges in their local and global communities. While there are many studies of education for sustainable development documenting efforts within higher education, there are few examples of large-scale programs that engage primary and secondary students. Norway’s Sustainable Backpack program is a notable exception. In this paper, we present a descriptive case study of this nationwide professional development effort to support schools, teachers, and students to take an interdisciplinary approach to ESD. We describe design principles that guide the program, present evidence of success through teacher interpretations of their experiences and those of their students, and describe an exemplary project at one rural Norwegian school. Data sources include observation and field notes, teacher survey data, and review of teacher-created documents such as proposals and final project reports. Our goal is to provide initial insights into important aspects of professional development at scale for ESD and recommendations for future work.

Undervisning for bærekraftig utvikling (UBU) gir barn og unge muligheter til å bli involvert, delta og påvirke de sosioøkologiske utfordringene i deres lokalmiljø og globale samfunn. Selv om det er mange studier om utdanning for bærekraftig utvikling som dokumenterer innsats innen høyere utdanning, er det få eksempler på storskala programmer som involverer grunnskole og videregående skole. Den naturlige skolesekken i Norge er et unntak i så måte. I denne artikkelen presenterer vi en beskrivende case studie av det faglige utviklingsarbeidet for å støtte skoler nasjonalt. Skoler, lærere og studenter har her fått muligheten til en tverrfaglig tilnærming til UBU. Vi beskriver designprinsipper som styrer programmet, presenterer bevis for suksess gjennom lærerfortolkninger av sine erfaringer og fra studentene deres, og beskriver et eksemplarisk prosjekt på en norsk skole. Datakilder inkluderer observasjons- og feltnotater, lærerundersøkelsesdata og gjennomgang av læreropprettede dokumenter som underveis arbeid og endelige prosjektrapporter. Vårt mål er å gi en innsikt i viktige aspekter og erfaringer fra profesjonell kompetanseutvikling på nasjonalt nivå for UBU, samt anbefalinger for fremtidig arbeid på feltet.Emneord (Nøkkelord)


Education for sustainable development, teacher’s professional development, interdisiplinarity Utdanning for bærekraftig utvikling, profesjonell kompetanseheving, tverrfaglighet

Fulltekst:

PDF (English)

Referanser


Berglund, T., & Gericke, N. (2016). Separated and integrated perspectives on environmental,

economic, and social dimensions – an investigation of student views on sustainable development. Environmental Education Research, 22(8), 1115–1138. https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1063589

Borg, C., Gericke, N., Höglund, H. O., & Bergman, E. (2014). Subject- and experience-bound

differences in teachers’ conceptual understanding of sustainable development. Environmental Education Research, 20(4), 526–551. https://doi.org/10.1080/13504622.2013.833584

Breiting, S., Mayer, M., & Mogensen, F. (2005). Quality criteria for esd-schools Guidelines to

enhance the quality of Education for Sustainable Development. Retrieved from http://www.ensi.org/media-global/downloads/Publications/208/QC-GB.pdf%5Cnwww.seed-eu.net

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative

analysis. SAGE Publications.

Coburn, C. E. (2003). Rethinking scale: Moving beyond numbers to deep and lasting change.

Educational researcher, 32(6), 3-12.

Corcoran, P. B., Walker, K. E., & Wals, A. E. J. (2004). Case studies, make-your-case studies,

and case stories: a critique of case-study methodology in sustainability in higher education. Environmental Education Research, 10(1), 7–21.

Green, M., & Somerville, M. (2015). Sustainability education: researching practice in primary

schools. Environmental Education Research, 21(6), 832–845.

Grossman, P., Wineburg, S., & Woolworth, S. (2001). Toward a theory of teacher community.

Teachers College Record, 103(6), 942-1012.

Hofman, M. (2012). Sustainable development in the Finnish teacher education—Political

rhetoric or reality (Research report 34). Vasa: Faculty of Education, Åbo Akademi.

Hofman, M. (2015). What is an Education for Sustainable Development Supposed to Achieve—

A Question of What, How and Why. Journal of Education for Sustainable Development, 9(2), 213–228. https://doi.org/10.1177/0973408215588255

Jordan, K., & Kristjánsson, K. (2017). Sustainability, virtue ethics, and the virtue of harmony

with nature. Environmental Education Research, 23(9), 1205–1229. https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1157681

Kunnskapsdepartement. (2012). Kunnskap for en felles framtid: Revidert strategi for utdanning

for bærekraftig utvikling 2012-2015. Retrieved from

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/rapporter_og_planer/strategi_for_ubu.pdf on September 13, 2018.

Kunnskapsdepartementet. (2016). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Retrieved from https://www.regjeringen.no/contentassets/53d21ea2bc3a4202b86b83cfe82da93e/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf on September 13, 2018.

Mogensen, F., & Schnack, K. (2010). The action competence approach and the “new” discourses

of education for sustainable development, competence and quality criteria. Environmental Education Research, 16(1), 59–74. https://doi.org/10.1080/13504620903504032

Olsson, D., Gericke, N., & Chang Rundgren, S. N. (2016). The effect of implementation of

education for sustainable development in Swedish compulsory schools – assessing pupils’ sustainability consciousness. Environmental Education Research, 22(2), 176–202. https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1005057

Pepper, C., & Wildy, H. (2008). Leading for sustainability: is surface understanding enough?.

Journal of Educational Administration, 46(5), 613-629.

NIFU (2012). Spørsmål til skole-Norge. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets

spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. Rapport 5/2012, 36–38.

Norwegian Ministry (2008). § 1-1 Purpose of training.. Retrieved from

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1 on September 13, 2018.

Rickinson, M., Hall, M., & Reid, A. (2016). Sustainable schools programmes: what influence on

schools and how do we know? Environmental Education Research, 22(3), 360–389. https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1077505

Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy

Sciences, 4, 15–169.

Sund, L. (2016). Facing global sustainability issues: teachers’ experiences of their own practices

in environmental and sustainability education. Environmental Education Research, 22(6), 788–805. https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1110744

Uitto, A., & Saloranta, S. (2017). Subject Teachers as Educators for Sustainability: A Survey

Study. Education Sciences, 7(1), 8. https://doi.org/10.3390/educsci7010008

UNESCO (2005). Decade of Education for Sustainable Development: 2005-2014. Draft

International Implementation Scheme. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001416/141629e.pdf on September, 13, 2018.

Van Poeck, K., & Lysgaard, J. A. (2015). The roots and routes of environmental and

sustainability education policy research. Environmental Education Research, 4622(March), 1–14. https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1108393

Vare, P., & Scott, W. (2007). Learning for a Change: Exploring the Relationship Between

Education and Sustainable Development. Journal of Education for Sustainable Development, 1(2), 191–198. https://doi.org/10.1177/097340820700100209

Wals, A. E. J., & Benavot, A. (2017). Can we meet the sustainability challenges? The role of

education and lifelong learning. European Journal of Education, 404–413. https://doi.org/10.1111/ejed.12250

Wals, A. E. J., Mochizuki, Y., & Leicht, A. (2017). Critical case-studies of non-formal and

community learning for sustainable development. International Review of Education, 63(6), 1–10. https://doi.org/10.1007/s11159-017-9691-9

Walshe, N. (2017). An interdisciplinary approach to environmental and sustainability education:

developing geography students’ understandings of sustainable development using poetry.

Environmental Education Research, 23(8), 1130–1149. https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1221887

WCED, S. W. S. (1987). World Commission on Environment and Development. Our common

future.

Wilson, C. D., Taylor, J. A., Kowalski, S. M., & Carlson, J. (2010). The relative effects and

equity of inquiry-based and commonplace science teaching on students' knowledge, reasoning, and argumentation. Journal of Research in Science Teaching, 47(3), 276-301. https://doi.org/10.1002/tea.20329

Stake, R. E. (1993). The art of case study research. Sage.
DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.6473

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922