Richard Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder. En idéhistorisk bakgrund och analys. Skrifter från Forskningsprogrammet Landskapet Som Arena

Jarl Nordbladh

Abstract


Kulturpolitiken och dess genomförande har på senare år tilldragit sig intresse från många olika discipliner, var och en med sina speciella perspektiv. Richard Pettersson har byggt vidare på erfarenheterna från doktorsavhandlingen från 2001, som förde diskussionen fram till ca 1950. Nu förs analysen till nutid. Målet är att förstå kulturmiljövården och dess argument och dess samhällsfunktion, utifrån en idéhistorisk position. Fokuseringen är lagd på hur stat och antikvariska myndigheter sammantaget utgår från en grund, som kan rekonstrueras och struktureras som tankegods som förändras över tid. Här sker - i de officiella texterna - en förskjutning, från mer inomvetenskapliga och därmed begränsade hävdanden av en kulturminnesvård till en mera öppen och ett av medborgarna förment hävdat krav på en tydligare kulturmiljövård, samtidsorienterad och nära både som upplevelse och historia. Centralt härvid är termen, eller som många hävdar, "begreppet" kulturarv. 


Full Text:

PDF (Swedish)


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/nm.3329

Refbacks

  • There are currently no refbacks.