Kritisk undervisning i KRLE

Aina Hammer, Åge Schanke

Sammendrag


I skolens overordnede styringsdokumenter er kritisk tenkning fremhevet som en sentral ferdighet, og i KRLE-fagets formålsbeskrivelse er det understreket at undervisningen skal være kritisk. I formålet for faget utdypes det ikke ytterligere hva som legges i kritisk undervisning. Denne artikkelen viser hvordan et utvalg lærere forstår kritisk undervisning i KRLE, og setter søkelys på hvordan lærerne begrunner sine forståelser. Det viser seg at lærernes tilnærming til kritisk undervisning kan sees i sammenheng med deres generelle kritikkforståelse, religionsforståelse og hvordan de forstår danningsoppdraget i faget.

Nøkkelord: KRLE, kritisk undervisning, kritikk, religionskritikk, danning

 

Abstract

In the school's overall management documents, critical thinking is emphasized as a central skill, and in the KRLE subject's purpose description it is emphasized that teaching must be critical. For the subject’s purpose, it is not further elaborated on what is included in critical teaching. This article shows how a variety of teachers understand critical teaching in KRLE, and focuses on how teachers justify their understanding. It turns out that the teachers' approach to critical teaching can be seen in the context of their general understanding of criticism, understanding of religion and how they understand the formation assignment in the subject.

Keywords: Religious education, critical teaching, criticism, criticism of religion, formation


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.6264

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.