Forskning på religion og livssyn i barnehagen – oversikt og tendenser 1996–2018

  • Olav Hovdelien Professor, OsloMet – Storbyuniversitetet. Institutt for barnehagelærerutdanning

Sammendrag

Barnehagen som samfunnsinstitusjon har gradvis fått større betydning, ikke minst som følge av den store utbygningen som fulgte i kjølvannet av barnehageforliket i 2003. Barnehageplass er i dag å anse som et allment velferdstilbud. Utviklingen av barnehagen som samfunnsinstitusjon har dermed ført til et større behov for forskning. I denne artikkelen fokuseres det på forskningen på et bestemt felt knyttet opp mot barnehagen, nemlig religions- og livssynsfeltet. Hensikten er å gi en systematisk oversikt over foreliggende forskning i perioden 1996–2018. 1996 var året Barne- og familiedepartementet publiserte en forskrift med tittelen Rammeplan for barnehagen. Den la til grunn en mer detaljert
plan for det pedagogiske arbeidet enn det som var gjort tidligere, og førte samtidig til en økende forskningsinteresse på feltet. I den perioden som er undersøkt, er det gjort til sammen 25 forskningsarbeider av ulik størrelse og omfang, inkludert syv forsknings-
baserte lærebøker. Bildet er nyansert, men det er en tendens til at det blir gjort mer forskning på religiøst og livssynsmessig mangfold i barnehagesammenheng, enn på kristen tradisjonsformidling og kulturarv. Et resultat av forskningsoversikten er ellers at det foreligger relativt lite forskning på religion og livssyn i barnehagen sammenlignet med skolefeltet.

Nøkkelord: barnehageforskning – forskningsoversikt – religions- og livssynsdidaktikk – Prismet – høytidsmarkeringer

Abstract:

The significance of the kindergarten as a social institution has gradually increased, due not least to the major expansion that came in the wake of the Kindergarten Agreement of 2003. Today the kindergarten is regarded as a universal welfare service provision. The development of the kindergarten as a social institution has therefore increased the need for research. This article focuses on research in a specific field related to the kindergarten, namely that of religion and world views. The intention is to provide a systematic summary of available research from 1996 to 2018. It was in 1996 that the Ministry of Children and Family Affairs issued a regulation entitled the Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens. The plan for pedagogical practices set out in the regulation was more detailed than ever before, and generated a growing interest among researchers in the field. In the period examined in this article, a total of 25 works of research of varying scope were conducted, including seven research-based textbooks. Although the general picture is nuanced, the tendency that emerges is that the research focuses more on religious and philosophical diversity in kindergartens than on the transmission of Christian traditions and cultural heritage. The summary of the research also reveals that the scope of research into religion and world views in the kindergarten sector is small compared with that in the school sector.

Keywords: Early Childhood Education Research – Research overview – Religious Education – Prismet – Christian Traditions and Cultural Heritage 

Seksjon
Forskning