Pædagogisk brug af test

Forfattere

  • Jeppe Bundsgaard Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.6007

Emneord (Nøkkelord):

Standardiserede tests, Rasch, information om test, pædagogisk redskab

Sammendrag

De danske nationale test er computerbaserede, selvrettende og adaptive og er obligatoriske for elever i en række fag på 2.-8. klassetrin. Ved beslutningen om at indføre dem i 2006 var det politikernes genkommende begrundelse at de skulle fungere som et pædagogisk redskab og bidrage til at skabe en stærk evalueringskultur. Denne artikel undersøger om det med nationale test er lykkedes at skabe et sådant pædagogisk redskab. Undersøgelsen indledes med en gennemgang af måder en test som nationale test potentielt kan fungere som et pædagogisk redskab, og nationale test undersøges derefter for om disse måder er realiserede. Undersøgelsen foretages som et dokumentstudie af baggrundsrapporter, vejledninger, evalueringer, hjemmesider mv. fra Undervisningsministeriet. Det viser sig i analyserne at nationale test kun i meget begrænset omfang kan fungere som et pædagogisk redskab. Det overvejes dernæst hvad den rolle nationale test spiller, kan have af konsekvenser for skolen og undervisningen af eleverne.


The Danish national tests are computer-based, self-correcting and adaptive and are mandatory for students in a number of subjects in the 2nd to 8th grade. By the decision to introduce them in 2006, the politicians' recurring reason was that they should act as a pedagogical tool and contribute to creating a strong evaluation culture. This article examines whether the national test has succeeded in creating such a pedagogical tool. The study begins with a review of ways a test like national tests may potentially act
as a pedagogical tool, and national tests are then examined regarding the question of whether these ways are realized. The survey is conducted as a document study of background reports, guides, evaluations, websites, etc. from the Ministry of Education. The analyzes show that national tests only function to a very limited extent as a pedagogical tool. It is then considered how national test can have consequences for the school and the teaching of the students.

Forfatterbiografi

Jeppe Bundsgaard, Aarhus Universitet

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Professor MSO

Nedlastinger

Publisert

2018-11-08
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}