En mer inkluderande lexikografi – bortom frågan om kvinnor och män

  • Emma Sköldberg Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Abstract

I artikeln behandlas ordböcker ur ett genusperspektiv. I första hand disku-teras, utifrån befintlig genuskritisk forskning, innehållet i det enspråkiga verket Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO, 2009). Vidare presen-teras resultaten av en undersökning som gäller användningen av substanti-ven tjej och kille i SO:s språkprov. Dessa resultat utgör underlag för resone-mang kring några av de förändringar som är aktuella inför nästa upplaga av ordboken, som är under utarbetande.
Published
2020-08-27