Åndsfrihet og tilgivelse – barnehagens «glemte» verdier? Barnehagers arbeid med verdier

Forfattere

  • Sissel Møreaunet Førstelektor, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning,
  • Arve Gunnestad Dosent, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.7149

Sammendrag

I denne artikkelen presenteres funn fra en spørreundersøkelse om hvilke av de grunnleggende verdier fra barnehagens formålsparagraf noen utvalgte barnehager har arbeidet spesielt med i løpet av siste år og hvordan de har arbeidet med disse verdiene. Undersøkelsen avdekker at barnehagene arbeider mye med følgende av formålsparagrafens verdier: respekt for menneskeverdet og naturen, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, mens verdiene åndsfrihet og tilgivelse ser ut til å få langt mindre oppmerksomhet. Vår undersøkelse viser videre at verdiene blir bearbeidet gjennom temaarbeid, spontane samtaler med barna, drøftinger i personalgruppa med vekt på de voksne som rollemodeller og på foreldremøter. I artikkelen diskuteres mulige grunner til at verdiene åndsfrihet og tilgivelse er lite prioritert og i liten grad tematisert i barnehagens arbeid med formålsparagrafens grunnleggende verdier. Funnene drøftes i lys av Taylors teori om the common-ground-strategy og Røviks translasjonsteori.

Nøkkelord: Barnehagens formålsparagraf, Verdier, Verdiarbeid i barnehagen, Grunnleggende verdier, Tilgivelse, Åndsfrihet.

This article presents findings from a study concerning the work with values in the Norwegian kindergartens: Which of the values from the object clause in the kindergarten act have they emphasized the previous year, and how have they worked with values in the kindergarten. The study shows that most of the kindergartens worked with the following values from the object clause: respect for human dignity and the nature, charity, equality and solidarity, while much fewer kindergartens had worked with other values from the object clause like intellectual freedom and forgiveness. Our study shows that the values are processed through, presentations of themes, spontaneous discussions with children, discussions in the staff underlining the adults as role models and through parents meetings. In the article we discuss possible reasons why intellectual freedom and forgiveness is given less attention than the other values in the object clause. The findings are discussed in the light of Taylor’s common-ground-strategy and Røvik’s theory of translation. 

Keywords: The mission statements of kindergartens, Values, Value learning, Common values in kindergartens, object clause of kindergarten, forgiveness, intellectual freedom.

Nedlastinger