Selvmord Status Skjema – begrepenes relevans for akuttinnlagte suicidale pasienter og helsepersonells erfarte nytteverdi

Forfattere

  • Martin Veland
  • Geir Tarje Bruaset
  • Fredrik A. Walby

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2116

Sammendrag

På Lovisenberg Diakonale Sykehus er det gjennomført et prosjekt for å undersøke hvorvidt Selvmord Status Skjema (SSF) er hensiktsmessig å bruke i akuttpsykiatrisk setting. Prosjektet har hatt til hensikt å undersøke hvordan lidelsestrykk gjenspeiler seg når pasienter vurderer lidelse ut fra opplevelse av psykisk smerte, stress, indre uro, håpløshet og selvhat, som er fem psykologiske begreper i SSF. Psykometriske egenskaper ved SSF og inter-rater reliabiliteten til kodemanual for kvalitative beskrivelser er undersøkt. I hvilken grad SSF er vurdert å være et nyttig verktøy er undersøkt fra perspektivet til miljøpersonell og behandlere. Resultater: Det ble funnet et gjennomsnittlig høyt lidelsestrykk hos utvalget. Den interne validiteten mellom begrepene ble undersøkt, og korrelasjonsforholdet mellom begrepene viste seg å være godt innfor akseptable verdier. Inter-rater reliabilitet for kvalitative variabler var lav. Både miljøpersonell og behandlere opplever SSF som et hensiktsmessig verktøy til bruk på en akuttpsykiatrisk sengepost. Lovisenberg Diakonale Hospital completed a project to investigate whether Suicide Status Form (SSF) is appropriate to use in the acute psychiatric setting. The project has been designed to examine how suffering is reflected from the psychological experience of psychological pain, stress, agitation, hopelessness and selfhate, which is the five psychological concepts in the SSF. Psychometric properties of the SSF and inter-rater reliability of the code manual for qualitative descriptions are investigated. To what extent SSF is considered to be a useful tool is examined from the perspective of nursing staff and therapists. Results: We found an average high level off suffering in the sample. The internal validity of the concepts were investigated, and the correlational relationship between the concepts proved to have acceptable values. Inter-rater reliability for qualitative variables was low. Both the nursing staff and therapists find SSF appropriate to use in an acute psychiatric setting.

Referanser

Altman, D. (1991). Practical statistics for Medical research. London: Chapman and Hall.

Baumeister, R. F. (1990). Suicide as Escape From Self. American Psycological Association Inc. (90–113).

PMCid:PMC55161

Beck, A.T., Brown, G.K., Berchick, R.J., Stewart, R.A., & Steer, R.A. (1990). Relationship between hopelessness and ultimate suicide: A replication with psychiatric outpatients. American journal of psychiatry 147, (190–195).

Beck, A.T., Steer, R.A., Kovacs, M., & Garrison, B. (1985). Hopelessness and eventual suicide: A 10-year prospective study of patients hospitalized with suicide ideation: Psychometric properties of a self-report version. Journal of clinical psychology, 44, (499–505).

http://dx.doi.org/10.1002/1097-4679(198807)44:4<499::AID-JCLP2270440404>3.0.CO;2-6

Brown, G. (2007). A Review of Suicide Assessment Measures for Intervention Research with Adults and Older Adults. Funnet på: www.suicidology.org/c/document_library/get_file?folderId

Cavanagh, J-TO., Carson, A., Sharpe, M. et al. (2003). Psychological autopsy studies of suicide: a systematic review. Psychol Med; 33, (395–405).

http://dx.doi.org/10.1017/S0033291702006943

PMid:12701661

Conrad, A. K. et al. (2009). A Psychometric

Investigation of the Suicide Status Form II with a Psychiatric Inpatient Sample. Suicide and Life-Threatening Behavior 39 (3) June. The American Association of Suicidology.

Jobes, D. A., Jacoby, A. M., Cimbolic, P., & Hustead, L. A, T. (1997). Assessment and treatment of suicidal clients in a univercity counseling center. Journal of Counseling Psychology, 44 (368–377).

http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.44.4.368

Jobes, D. (2004). Describing Suicidality: An Investigation

http://dx.doi.org/10.1521/suli.34.2.99.32788

Jobes, D. (2006). Managing Suicidal Risk, A Collaborative Approach. The Guilford Press.

Linehan, M. M. (1997). Behavioral treatments

http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.1997.tb52367.x

Mann (red.), Neurobiology of suicide. New York: Annals of the New York Academy of Sciences.

Mork, E., Mehlum, L., & Walby, F. (2009). Selvmord ved depresjon med psykotiske symptomer og bipolar lidelse: forekomst, risikofaktorer og nevrobiologiske forhold. Suicidologi, 14 (2) (8 –11).

Range, L. M. (2005). The family of instruments that assess suicide risk. Journal of psychopathology and Behavioral Assessment, 27 (133–140).

http://dx.doi.org/10.1007/s10862-005-5387-8

Ruud, T., Gråve, R., & Hatling, T. (2006). Akuttpsykiatrisk behandling i Norge – resultater fra en multisenterstudie (SINTEF – rapport A310). Trondheim: SINTEF Helse.

Veland, M.C., Walby, F.A. (2010). Implementering av Suicide Status Form på akuttpsykiatrisk avdeling. Suicidologi, 15 (3) (17–19).

Walby, F. A., Odegaard, E., Mehlum, L. (2006). Psychiatric comorbidity may not predict suicide during and after hospitalization. A nested case–control study with blinded raters. Journal of Affective Disorders 92 (253–260).

http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2006.02.005

PMid:16546263

Walby, F. A., Odegaard, E., & Mehlum, L. (2005). Risk Factors for completed suicide in psychiatric inpatients. In XXIIIth Congress of International Association for Suicide Prevention, Durban.

Nedlastinger

Publisert

2015-05-28