Korpusbasert undervisning i fremmedspråkene: La elevens nysgjerrighet sette dagsorden

  • Margrete Dyvik Cardona Universitetet i Bergen
  • Anders Alvsåker Didriksen Universitetet i Bergen
  • Anje Müller Gjesdal Norges Handelshøyskole
Emneord (Nøkkelord): Fremmedspråksdidaktikk, korpuslingvistikk

Sammendrag

Korpus er en type digitale språkressurser (maskinlesbare tekstsamlinger) som er mye brukt i moderne lingvistikk som empirisk støtte for studiet av ulike språklige fenomener. Korpus kan med hell brukes i fremmedspråkundervisningen, men er frem til nå ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt i bruk i norsk skole og høyere utdanning. I denne artikkelen gir vi en gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur på feltet, med hovedvekt på bidrag fra det angloamerikanske språkområdet. Deretter går vi gjennom to korpus som er tilgjengelige for norske brukere, Norwegian-Spanish Parallel Corpus og Oslo Multilingual Corpus. Vi viser hvordan disse korpusene kan brukes i undervisningen av ulike språklige fenomener, fra vokabular til sosiolingvistiske fenomener. På grunnlag av eksisterende forskning på pedagogiske applikasjoner av korpus samt våre egne forslag til undervisningsopplegg er det grunn til å tro at bruk av korpus vil kunne være et verdifullt bidrag til fremmedspråkundervisningen i norske klasserom. Likevel finnes visse utfordringer som hindrer at korpus tas i bruk. Både mangel på tid, gruppestørrelser og teknologiske hindre kan stå i veien. Bruk av korpus i fremtidens klasserom er også nært knyttet til ulike trender, både innenfor teknologi og forskning. For det først blir datateknologi stadig mer tilgjengelig, parallelt med at elevenes og studentenes digitale kompetanse øker. Dette er fenomener som begge skulle tilsi økt bruk av korpus. Videre er det en sterk bevegelse for å åpne opp tilgang til forskningsdata og –ressurser (Open Access) og denne bølgen kan også brukes til å åpne opp forskningsressurser, herunder korpus, for læringsformål. Til syvende og sist er spørsmålet om bruk av korpus i klasserommet imidlertid avhengig av en tettere dialog mellom lærere og korpuslingvister, både i lærerutdanningen så vel som gjennom faglig oppdatering underveis i yrkeslivet.

Forfatterbiografier

Margrete Dyvik Cardona, Universitetet i Bergen
Førsteamanuensis i spansk lingvistikk ved Universitetet i Bergen
Anders Alvsåker Didriksen, Universitetet i Bergen
PhD-kandidat, Universitetet i Bergen
Anje Müller Gjesdal, Norges Handelshøyskole
Postdoktor, Norges Handeslhøyskole
Publisert
2014-09-23
Hvordan referere
Cardona, M. D., Didriksen, A. A., & Gjesdal, A. M. (2014). Korpusbasert undervisning i fremmedspråkene: La elevens nysgjerrighet sette dagsorden. Acta Didactica Norge, 8(2), Art. 4, 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1127
Seksjon
Artikler