Litterær kompetanse - portrett av tre lesarar

Forfattere

  • Hallvard Kjelen Høgskolen i Nesna

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.1390

Emneord (Nøkkelord):

litterær kompetanse, litteraturundervisning

Sammendrag

Artikkelen drøfter eit sentralt problemfelt innom litteraturdidaktikken, nemleg tilhøvet mellom litterær lesing som fagleg kompetanse og litterær lesing som oppleving. Problemfeltet er særleg knytt til Louise Rosenblatts arbeid. Ho viser ved hjelp av omgrepa efferent og estetisk lesing korleis det er ei utfordring for litteraturlæraren å utvikle ei litteraturundervisning som i tilstrekkeleg grad tek omsyn til kjensler og røynsler. I ein litteraturteoretisk kontekst er subjektive responsar på litterære tekstar irrelevante, men i ein litteraturdidaktisk kontekst er subjektive responsar høgst relevante. Denne artikkelen bidrar inn i diskusjon-en mellom anna ved å trekkje inn meir empirisk basert litteraturteori som referanseramme. Artikkelen presenterer tre lesarars litterære responsar, og viser korleis kunnskap om individuelle lesarresponsar kan vere utgangspunkt for ei litteraturundervisning som balanserer ei fagleg tilnærming til litteratur opp mot ei meir opplevingsbasert tilnærming.

Emneord: Litteraturundervisning, litterær kompetanse, empirisk litteraturteori, lesarrespons

Abstract
The article discusses a key issue in literature didactics, namely the relation between literary reading as an academic competence, and literary reading as an experience. The discussion draws heavily on Louise Rosenblatt’s work. By using the concepts efferent and aesthetic reading, she shows how it is a challenge for the teacher of literature to develop literature teaching that adequately takes emotions and experience into account. In a literature-theoretical context, subjective responses to literary texts are irrelevant; but in a didactics context, the subjective responses are highly relevant.  This article contributes to the discussion by bringing in a more empirically based literature theory as a frame of reference. The article presents three readers’ literary responses, and shows how knowledge of individual reader responses can be the basis for literature teaching which balances an academic approach to literature with a more experience-based approach.

Key word: Teaching literature, literary competence, empirical literary theory, reader-response

 

Forfatterbiografi

Hallvard Kjelen, Høgskolen i Nesna

Førsteamanuensis

Nedlastinger

Publisert

2015-08-25

Hvordan referere

Kjelen, H. (2015). Litterær kompetanse - portrett av tre lesarar. Acta Didactica Norge, 9(1), Art. 12, 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1390

Utgave

Seksjon

Artikler