Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?

Forfattere

  • Anne Dahl NTNU
  • Anna Krulatz Høgskolen i Sør-Trøndelag

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.2397

Emneord (Nøkkelord):

engelsklærere, kompetanse, språkpedagogisk kunnskap, flerspråklighet, lærerutdanning

Sammendrag

Denne artikkelen handler om norske engelsklæreres kompetanse i å arbeide med barn som har et annet morsmål enn norsk, og som lærer engelsk som fremmedspråk. Problemstillingene er "Hva slags utdanning og kunnskap innen flerspråklighet har engelsklærere i Norge?," "I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?" og "Hvilken type kunnskap, ferdigheter og ressurser føler de behov for?". Vi presenterer resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse hvor i alt 176 engelsklærere deltok. I tillegg presenterer vi resultater fra fokusintervjuer med i alt fire lærere fra to skoler. Resultatene viser at selv om engelsklærerne til en viss grad føler seg forberedt på arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål, har svært få av dem utdanning som fokuserer på flerspråklighet. Svarene fra spørreundersøkelsen og fra intervjuene viser at engelsklærerne gjerne vil ha mer kompetanse på dette området. Vi vil derfor understreke betydningen av utdanning i teori og praksis om flerspråklig utvikling og flerkulturell utdanningsteori, og ikke minst betydningen av tilgang til faglig utvikling som fokuserer på flerspråklighet i skolen og i samfunnet for engelsklærere i Norge.

Nøkkelord: engelsklærere, kompetanse, språkpedagogisk kunnskap,

flerspråklighet, lærerutdanning

Abstract
This paper examines the extent to which English teachers in Norway are prepared to work with children whose mother tongue is not Norwegian, and who are acquiring English as a foreign language. The research questions are “What type of education and knowledge in the area of multilingualism do English teachers in Norway have?,” To what extent do English teachers in Norway feel they are prepared to teach in a multicultural and multilingual classroom?,” and “What kinds of knowledge, skills and resources do they feel a need for?” We present the results of a national survey completed by 176 teachers. In addition, we present results from focused interviews with four English teachers from two schools. The results show that although English teachers feel somewhat prepared for work with students who are not native speakers of Norwegian, very few of them have an education with focus on multilingualism. Responses from the survey and the interviews show that English teachers would like to have more expertise in this area. Therefore, we want to emphasize the importance of providing English teachers in Norway with education in theory and practice of multilingual development and multicultural education as well as access to professional development that focuses on multilingualism in schools and in society.

Key words: English teachers, preparedness, knowledge of language teaching methods, multilingualism, teacher education

Forfatterbiografier

Anne Dahl, NTNU

Førsteamanuensis i engelsk, Institutt for språk og litteratur, NTNU

Anna Krulatz, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Førsteamanuensis i engelsk,  Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, HiST

Nedlastinger

Publisert

2016-01-28

Hvordan referere

Dahl, A., & Krulatz, A. (2016). Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?. Acta Didactica Norge, 10(1), Art. 4, 18 sider. https://doi.org/10.5617/adno.2397

Utgave

Seksjon

Artikler