På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv

Forfattere

  • Ingrid Lund Pedagogisk Utviklingssenter (PULS)
  • Anne Helgeland
  • Velibor Bobo Kovac

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.4691

Sammendrag

Helse og utdanning er flettet sammen. God helse fremmer læring og utvikling, og utdanning er viktig for fremtidsutsikter, sosial posisjon og helse som voksen. For at barn og unge skal erfare skolekonteksten som en helsefremmende kontekst, er det avgjørende at læringsmiljøet er inkluderende. Mobbing er en av de sterkeste indikatorene på manglende inkludering. Artikkelens hensikt er tredelt: 1) Rette et kritisk søkelys mot den etablerte forståelsen av mobbing, der aggresjon, intensjonalitet, tid og makt er sentrale faktorer, 2) løfte frem nyere perspektiver, med vekt på mobbing som sammensatte sosiale prosesser, der voksne er de ansvarlige og betydningen av å høre til og medvirke i et fellesskap er det sentrale, 3) beskrive de praktiske implikasjoner som denne forståelsen av mobbing kan føre til i skolen, sett i et folkehelseperspektiv.

Nøkkelord: inkluderende læringsmiljø, mobbing, skolekultur, ledelse.

 

The work fighting bullying from a public health perspective

Abstract
Health and education are intertwined in the sense that good health promotes learning and development, whilst education is also important for future prospects, social position, and health in adulthood. In order that children and young people perceive their school context as health promoting, it is crucial that the learning environment is inclusive. Bullying is one of the strongest possible indicators that there is a lack of inclusion. This article’s purpose has three aspects: 1) Directing a critical focus towards the established understanding of bullying, in which aggression, intentionality, time, and power are central factors, and where the point of departure is that this understanding can hinder the mastery of life, 2) Highlighting recent perspectives with an emphasis on bullying as complex social processes where the adults are responsible and the significance of listening to – and taking part in – fellowship is central, and 3) Describing the practical implications which this understanding of bullying might lead to in schools from a public health perspective.

Key words: inclusive learning environment; bullying; school culture; leadership.

Forfatterbiografier

Ingrid Lund, Pedagogisk Utviklingssenter (PULS)

Professor i Spesialpedagogikk

Pedagogisk Utviklingssenter (PULS)

Anne Helgeland

Avdeling for barn og unges psykiskehelse ved Sørlandet sykehus

Velibor Bobo Kovac

Institutt for pedagogikk, Universitet i Agder

Nedlastinger

Publisert

2017-09-27

Hvordan referere

Lund, I., Helgeland, A., & Kovac, V. B. (2017). På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv. Acta Didactica Norge, 11(3), Art. 5, 19, sider. https://doi.org/10.5617/adno.4691

Utgave

Seksjon

DEL 2: Tre nylig innførte tverrfaglige temaer i læreplanverket