Hvordan kan en forskningstilnærming bidra til å vektlegge lærerens stemme ved studie av utdanning for bærekraftig utvikling?

Forfattere

  • Anja Gabrielsen Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.4803

Emneord (Nøkkelord):

Praksisnær forskning, konstruktivistisk grounded theory, utdanning for bærekraftig utvikling

Sammendrag

I denne metodologistudien drøftes anvendelse av konstruktivistisk grounded theory på et datamateriale med intervjuer av lærere med erfaring i utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). Siden flere studier peker på et gap mellom målene for UBU og hva som foregår i skolene, kan en tilnærming hvor lærernes stemmer vektlegges gi et viktig bidrag inn i forskningsfeltet. Både datainnsamling med semi-strukturerte intervju og den innledende kodingen bidro til å løfte fram lærernes perspektiv, mens den fokuserte kodingen ble tydeligere preget av forskerens valg, og i sterkere grad gjenspeiler forskerens stemme. Samtidig bidrar den konstant komparative analysen mellom rådata, koder og kategorier til å holde tolkningene nær opp til det som kom fram i intervjuene. Det omfattende kvalitative datamaterialet reduseres og kategoriseres gjennom analyseprosess¬ene, og sentrale kategorier ses i sammenheng som et begynnende rammeverk for videre praksisnær forskning og utvikling. I Stortingsmelding 28 om fornyelse av Kunnskapsløftet vektlegges både opplæringssystemets ansvar for å gi elevene kompetanse for en bærekraftig utvikling og et utviklingsorientert lærerkollegium som reflekterer over forskningsbasert kunnskap kombinert med erfaringer fra egen praksis (Meld. St. 28, 2015–2016). Denne artikkelen viser hvordan en forskningstilnærming kan bidra til å framskaffe kunnskap med utgangspunkt i praksis, innenfor et nytt satsingsområde i skolen.

Nøkkelord: forskning på praksis, konstruktivistisk grounded theory, utdanning for bærekraftig utvikling


Emphasizing the teacher’s voice through a research approach in education for sustainable development

Abstract
This study of methodology discusses an application of constructivist grounded theory on data from interviews with teachers experienced in education for sustainable development (ESD). Since several studies indicate a gap between the objectives of ESD and its implementation in schools, an approach where the teachers’ voice is emphasized could make an important contribution to this field of research. The data collection with semi-structured interviews and the initial coding both helped maintaining a focus on the teachers’ perspective, while the focused coding was a process clearly marked by the researcher’s choices. At the same time, the constant comparative analysis of the raw data, codes and cate¬gories keeps the interpretations close to the information in the interviews. The comprehensive qualitative data is reduced and systematized through the processes of analysis, in which key categories are seen in context as an initial framework for further research and development of practice. In White Paper no 28 concerning the renewal of the national curriculum, the government emphasizes the educational system’s responsibility to provide students with competences for a sustainable development, together with a development-oriented teacher staff able to reflect on research-based knowledge in combination with experiences from their own practice (Meld. St. 28, 2015–2016). This article indicates ways in which a research approach can contribute to knowledge production based on practice, within a new focus area in school.

Keywords: research on practice, constructivist grounded theory, education for sustainable development

Forfatterbiografi

Anja Gabrielsen, Universitetet i Sørøst-Norge

Institutt for matematikk og naturfag, Universitetet i Sørøst-Norge

Nedlastinger

Publisert

2018-09-14

Hvordan referere

Gabrielsen, A. (2018). Hvordan kan en forskningstilnærming bidra til å vektlegge lærerens stemme ved studie av utdanning for bærekraftig utvikling?. Acta Didactica Norge, 12(3), Art. 2, 17 sider. https://doi.org/10.5617/adno.4803

Utgave

Seksjon

Artikler