Metakognisjon om språk og språklæring i et flerspråklighetsperspektiv

Åsta Haukås

Sammendrag


I denne artikkelen drøfter jeg betydningen av elevers refleksjon om språk og språklæring. Artikkelens første del gir en kort introduksjon til forskningsfeltet metakognisjon. Deretter presenterer jeg to underkategorier av metakognisjon som er særlig relevante i språkundervisningen, metalingvistisk bevissthet og bevissthet om språklæringsstrategier. I artikkelens andre del introduserer jeg hovedprinsippene i flerspråklighetsdidaktikken, gir eksempler på hvordan elevene kan reflektere over språk og språklæring i språkfagene og argumenterer for at økt vekt på metakognisjon i og på tvers av språkfagene er en nøkkel til bedre språkkompetanse hos fremtidige elever. Dette krever imidlertid et sterkere samarbeid mellom språkfagene i skole, lærerutdanning og forskning.

Emneord (Nøkkelord)


metakognisjon, metalingvistisk bevissthet, læringsstrategier, flerspråklighet, tredjespråkslæring, språkundervisning, lærerutdanning

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.1130

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922