Teach First Norway - who joins and what are their initial motivations for teaching?

Forfattere

  • Katrine Nesje Universitetet i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.2512

Emneord (Nøkkelord):

Alternative teacher education, teaching, teachers, motivation, careers, Teach First

Sammendrag

Motivasjon for å undervise er et tema som er mye diskutert i offentlige debatter og i forskningslitteraturen. Grunnen til dette er at læreres profesjonelle motivasjon har vist seg å påvirke elevenes motivasjon, læreres tilfredshet i jobben, fravær og turnover i læreryrket, samt rekruttering av nye lærere. Alternative lærerutdanninger som tilbyr en raskere vei inn i læreryrket har i de senere årene blitt etablert, både i Norge og internasjonalt. Denne studien undersøker om den profesjonelle motivasjonen til kandidater som rekrutteres til disse programmene har spesielle kjennetegn. Artikkelen undersøker både motivasjon for undervisning og motivasjon for å delta i det alternative lederopplærings- og lærerutdanningsprogrammet Teach First Norway. Datamaterialet består av spørreskjemadata og intervjudata fra ett kull (N=13) Teach First Norway-kandidater. Basert på spørreskjemadata ble det utført en klyngeanalyse som fant tre motivasjonsprofiler: “Lav altruistisk motivasjon”, “Interesse for undervisning” og “Høy altruistisk motivasjon”. Ved hjelp av kvalitative intervjuer ble motivasjonsprofilene utdypet. Resultatene viser at samspillet mellom deltakernes ulike motivasjonsfaktorer er kompleks og unik. Det stereotype bildet av en Teach First Norway-kandidat som bruker programmet som et springbrett inn i lederstillinger i næringslivet nyanseres som følge av funnene.

Nøkkelord: alternativ lærerutdanning, motivasjon for å undervise, karriere, Teach First Norway

Abstract
Teacher motivation is a widely discussed topic in public debates and educational research literature. Prior research has found that teachers’ professional motivation impacts students’ motivation, teachers’ professional satisfaction, teacher absenteeism and turnover, as well as the recruitment of new teachers. Recently, the introduction of alternative teacher education programmes has provided a faster way into the teaching profession. This study investigates specific characteristics of the professional motivations of candidates recruited to these programmes. The article reports both the motivations for teaching and reasons for attending the alternative teacher education programme Teach First Norway (TFN). For descriptive purposes a cluster analysis was performed based on survey data from one cohort (N=13) of TFN candidates. Three motivational profiles emerged: ‘low altruistic motivation’, ‘high interest in teaching’ and ‘predominant altruistic motivation’. The profiles were further explored through qualitative interviews.  The results show that the interplay between participants’ motivations is complex and unique. The stereotypical image of a TFN candidate that uses the programme as a springboard into management positions in businesses becomes more nuanced as a result of these findings.

Keywords: alternative teacher education, motivations to teach, careers, Teach First

Forfatterbiografi

Katrine Nesje, Universitetet i Oslo

Doktorgradsstipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Referanser

Se referanseliste i hoveddokumentet

Nedlastinger

Publisert

2016-04-15

Hvordan referere

Nesje, K. (2016). Teach First Norway - who joins and what are their initial motivations for teaching?. Acta Didactica Norge, 10(2), 150–178. https://doi.org/10.5617/adno.2512

Utgave

Seksjon

DEL B: Partnerskap i lærerutdanningen / Partnerships in teacher education