Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial

Forfattere

  • Lisbeth M Brevik Universitetet i Oslo
  • Ann Elisabeth Gunnulfsen

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.2554

Emneord (Nøkkelord):

lærerutdanning, lærerstudenter, differensiering, tilpasset opplæring, læreres profesjonsfaglig kompetanse

Sammendrag

Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole og innebærer at alle elever har krav på differensiert undervisning. Samtidig er differensiering utfordrende å ivareta både for erfarne og mindre erfarne lærere. I denne artikkelen argumenterer vi for at det er viktig at lærerutdannere gir studentene både undervisning og veiledet trening om differensiering. I studien har vi bedt lærerstudenter ta utgangspunkt i elever de har hatt i sin 12-ukers praksis i ungdomsskolen eller videregående skole, og som de har opplevd som høytpresterende med stort læringspotensial. De reflekterer over spørsmål knyttet til kjennetegn ved disse elevene, samt deres mestring og behov. Studien bruker intervjudata fra 322 lærerstudenter ved Universitetet i Oslo i perioden 2013-2015. Vi diskuterer hvordan kunnskap om lærerstudenters refleksjoner om differensiering for disse elevene kan bidra til å styrke fremtidens lærerutdanning.

Nøkkelord: differensiering, lærerutdanning, lærerstudenter, tilpasset opplæring, læreres profesjonsfaglig kompetanse

 

Abstract
Adapted teaching is a key principle in Norwegian school. This indicates that all students have the right to differentiation, which creates a complexity that is challenging for experienced and novice teachers alike. In this article we argue the importance of including differentiation as a topic as well as guided training in practising differentiation at campus. In this study we asked student teachers to reflect on the students in the classes they had taught for 12 weeks at the practice schools, and to characterise high potential students. The student teachers were asked to reflect on these students’ characteristics, mastery, and needs. The study includes data from interviews among 322 student teachers at the University of Oslo in 2013-2015. We discuss how knowledge about student teachers’ reflections about differentiation for high potential students, might enhance future teacher education.

Key words: differentiation, teacher education, student teachers, adapted teaching, teacher professional development 

Nedlastinger

Publisert

2016-04-15

Hvordan referere

Brevik, L. M., & Gunnulfsen, A. E. (2016). Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial. Acta Didactica Norge, 10(2), 212–234. https://doi.org/10.5617/adno.2554

Utgave

Seksjon

DEL B: Partnerskap i lærerutdanningen / Partnerships in teacher education