Innlogging eller Registrer for innlevering

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (Eventuelt: Gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
 • Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett, også de som gir tilgang til Open Access-versjoner av kilden. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
 • Alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
 • Manuskriptet følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen.
 • Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, at instruksen for å sikre anonym fagfellevurdering er fulgt. Forfatteren bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre nærmere for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)

Forfatterinstruks

Rene filer

En viktig side av arbeidet i et vitenskapelig tidsskrift er å sørge for upåklagelig publikasjonsteknisk kvalitet i de publiserte manuskriptene. Dette krever en fullverdig forlagsmessig bearbeidingsprosess, som kan bli svært ressurskrevende. Det er samtidig også et mål for dette fagtidsskriftet å bruke så mye som mulig av tilgjengelige ressurser til faglig og innholdsmessig innsats. Derfor oppfordres forfatterne til å følge disse retningslinjene samvittighetsfullt, og særlig unngå overflødig formatering i manuskriptfilene. I vitenskapelige tekster er det et stilideal at innholdet framheves, mens innpakningen nedtones. Vi anser at den beste layouten er den som nesten er usynlig, dette fordi vi ikke ønsker at formvalg skal forstyrre leserens konsentrasjon om innholdet i teksten.

Hele filer

Manuskriptfilen bør være så komplett som mulig. Dette innebærer at bilder, figurer, tabeller og bibliografi helst skal være montert inn i manuskriptfilen slik forfatteren ønsker de skal framstå. 
Ved bruk av tilleggsverktøy for produksjon av henvisninger, eller av tabeller og figurer (som for eksempel EndNote eller Excel), skal de elementene som monteres inn helst gjøres så enkle og stabile som mulig. Dette gjøres på litt ulikt vis for de ulike program, og tidsskriftet setter derfor pris på at forfatteren selv sørger for å få lokal hjelp til dette før filer sendes inn til tidsskriftet. Hvis dette ikke har latt seg gjøre, bør forfatteren varsle redaksjonen om dette allerede ved innsendingen av manuskriptet.

Velformete filer

Angivelser for manuskriptomfang, er å finne i Seksjonsretningslinjene for tidsskriftet.

Standard manuskriptsideoppsett:

 • Sidestørrelse A4
 • Marger 2,5 cm
 • Enkel linjeavstand
 • Typestørrelse 12 punkt
 • Skrifttype Times New Roman
 • Hovedformatet for litteraturhenvisninger og bibliografi i dette tidsskriftet er "APA-stilen", som er fullstendig beskrevet i nyeste utgave av American Psychological Associations Publication Manual. Universitetsbiblioteket ved NTNU har nettpublisert enkle og gode veiledende eksempler på både litteraturliste skrevet i APA-stil og referanser i tekst skrevet i APA-stil
 • Litteraturhenvisninger settes i parentes i den løpende teksten, med samme format som omgivelsene. Sluttnoter og fotnoter skal helst unngås, og aldri brukes til rene litteraturhenvisninger
 • Korte sitat i den løpende teksten markeres med anførselstegn
 • Sitat som går over to linjeskift bør markeres som blokksitat; det vil si med ekstra linjeskift både før og etter sitatet, og med innrykket avsnitt
 • Normalt skal maksimalt fem overskriftgrader brukes: 18 punkt, 14 punkt (+ kursiv), 12 punkt fet (+ fet kursiv)
 • Eneste form for utheving i den løpende teksten skal være kursiv, med to unntak: 1) for klikkbare URL-adresser som blir automatisk understreket, og 2) for bruk av fete typer i 12 punkts overskrifter

I ledetekstene til tabeller, figurer, bilder og noter utenfor den løpende teksten anbefales bruk av 10 punkts groteskskrift, som for eksempel skrifttypen Arial. Dette vil også være et godt valg inne i tabeller og figurer. For større bibliografier/litteraturlister kan Arial 9 punkt eller Times New Roman 10 punkt velges.

Strukturerte sammendrag

Tidsskriftet Sakprosa krever at bidragsytere til tidsskriftet leverer et strukturert sammendrag i både norsk og engelsk versjon ved innsending av artikkelmanuskript som ønskes fagfellevurdert. Sammendraget skal være på ca. 1000 tegn, og strukturert slik at det besvarer spørsmålene under overskriftene nedenfor, jfr. IMRaD-modellen. Disse overskriftene skal ikke brukes i sammendraget, men brukes som underlag for en sammenhengende tekst:

 • Innledning: Hva har du undersøkt eller utviklet - og hvorfor? Stikkord: emne, bakgrunn, problemstilling.
Hvis strukturen i artikkelen ikke følger strukturen i sammendraget, må du angi hvor i artikkelen dette hovedtemaet er behandlet.
 • Material og metode: Hva brukte du i arbeidet, og hvordan brukte du det?
Angi om nødvendig hvor i artikkelen dette er behandlet.
 • Resultat: Hva ble hovedresultatet av arbeidet ditt; hva førte arbeidet ditt til?
Angi om nødvendig hvor i artikkelen dette er behandlet.
 • Diskusjon og konklusjon: Hva betyr resultatet av arbeidet ditt, og hvordan forholder du dette resultatet til annen relevant forskning?
Angi om nødvendig hvor i artikkelen dette er behandlet.

Det strukturerte sammendraget skal bidra til å klargjøre viktige hovedfunksjoner i de innsendte manuskriptene. Dette vil være til hjelp både for forfatterne, for redaksjonens arbeid, og for leserne av tidsskriftets artikler. Sammendraget vil både bli publisert som ingress i utskriftsversjonen av artikkelen, og det vil også i sin helhet inngå i artikkelfilens søkbare metadata. Dermed sikrer vi svært god tilgang til artiklene for søkeinstrument på internett, noe som i sin tur bør sikre hver enkelt artikkel maksimal tilgjengelighet og spredning til beste for bidragsyterne våre.

Ved innsending av bidrag vil innsenderen dessuten måtte bekrefte følgende sjekkliste:

Artikler

Fagvurdering:

Bidragene til denne seksjonen er fagvurderte av minst to eksterne fagkonsulenter som er holdt anonyme for hverandre og forfatteren.

Sjangerspesifikasjon:

Denne seksjonen av tidsskriftet er forbeholdt vitenskapelige originalartikler.

Omfang:

Inntil 40 000 tegn uten mellomrom, inkludert eventuell bibliografi.

Debatt og presentasjoner

Fagvurdering:

Bidragene til denne seksjonen er kun redaksjonelt vurdert, ikke fagfellevurdert.

Sjangerspesifikasjon:

Denne seksjonen av tidsskriftet er forbeholdt mindre debattinnlegg og presentasjoner som er relevante innenfor tidsskriftets hovedfokus og spennvidde, men som forfatteren ikke krever full anonym vurdering av.

Omfang:

Inntil 5000 tegn uten mellomrom, inkludert eventuell bibliografi.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt til de formålene som er oppgitt på tidsskriftets nettsted eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.