Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (Eventuelt: Gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word.
 • Så langt det går an er URL-adresser/DOI oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett, også de som gir tilgang til Open Access-versjoner av kilden. URL-adressene/DOI skal være klikkbare.
 • Alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
 • Manuskriptet følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen.
 • Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, skal instruksen for å sikre anonym fagfellevurdering være fulgt. Forfatteren bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre nærmere for dette på forespørsel. (Se også forskningsetiske retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer).

Forfatterinstruks

Kjære artikkelforfattere!

Velkommen til tidsskriftet Sakprosa. Tidsskriftet tar imot bidrag fra alle forskere og studenter, uansett fagbakgrunn, som ønsker å utforske det mangfoldige sakprosauniverset. Tidsskriftet tar mål av seg til å bli Nordens viktigste faglige forum for den akademiske virksomheten som betrakter seg selv som sakprosaforskning, men skal være åpent og inviterende overfor skribenter og lesere langt utenfor disse fagmiljøene, for eksempel naturvitere, jurister, medisinere, estetikk-forskere, teologer og samfunnsvitere med særlig interesse for sakprosateksters struktur og funksjon.

Nedenfor følger tidsskriftets standarder for utforming av artikler. Angivelser for manuskriptomfang: 40 000 tegn uten mellomrom, inkludert bibliografi/litteraturliste. 

Rene filer

Unngå overflødig formatering i manuskriptfilene. I vitenskapelige tekster er det et stilideal at innholdet framheves, mens innpakningen nedtones. Vi anser at den beste layouten er den som nesten er usynlig, dette fordi vi ikke ønsker at formvalg skal forstyrre leserens konsentrasjon om innholdet i teksten.

Hele filer

Manuskriptfilen bør være så komplett som mulig. Dette innebærer at bilder, figurer, tabeller og bibliografi helst skal være montert inn i manuskriptfilen slik forfatteren ønsker de skal framstå. 
Ved bruk av tilleggsverktøy for produksjon av henvisninger, eller av tabeller og figurer (som for eksempel EndNote eller Excel), skal de elementene som monteres inn helst gjøres så enkle og stabile som mulig. Dette gjøres på litt ulikt vis for de ulike program, og tidsskriftet setter derfor pris på at forfatteren selv sørger for å få lokal hjelp til dette før filer sendes inn til tidsskriftet. Hvis dette ikke har latt seg gjøre, bør forfatteren varsle redaksjonen om dette allerede ved innsendingen av manuskriptet.

Velformete filer

Standard manuskriptsideoppsett:

 • Sidestørrelse A4
 • Marger 2,5 cm
 • Enkel linjeavstand
 • Typestørrelse 12 punkt
 • Skrifttype Times New Roman
 • Hovedformatet for litteraturhenvisninger og bibliografi i dette tidsskriftet er "APA-stilen", som er fullstendig beskrevet i nyeste utgave av American Psychological Associations Publication Manual. Universitetsbiblioteket ved NTNU har nettpublisert enkle og gode veiledende eksempler på både litteraturliste skrevet i APA-stil og referanser i tekst skrevet i APA-stil
 • Litteraturhenvisninger settes i parentes i den løpende teksten. Sluttnoter og fotnoter bør helst unngås, og aldri brukes til rene litteraturhenvisninger
 • Korte sitat i den løpende teksten markeres med anførselstegn
 • Sitat som går over to linjeskift bør markeres som blokksitat; det vil si med ekstra linjeskift både før og etter sitatet, og med innrykket avsnitt
 • Normalt skal maksimalt tre overskriftgrader brukes: 14 punkt (tittel), 12 punkt (overskrift) og eventuell underoverskrift på 11 punkt
 • Eneste form for utheving i den løpende teksten skal være kursiv, med to unntak: 1) for klikkbare URL-adresser som blir automatisk understreket, og 2) for bruk av fete typer i 12 punkts overskrifter

I ledetekstene til tabeller, figurer, bilder og noter utenfor den løpende teksten anbefales bruk av 10 punkts skrift. Dette vil også være et godt valg inne i tabeller og figurer. 

Sammendrag/abstract, nøkkelord og forfatterpresentasjon

Bidragsytere til tidsskriftet må levere et sammendrag ved innsending av artikkelmanuskript som ønskes fagfellevurdert, og lastes opp på henvist sted under metadata. Omfanget skal være på ca. 1000 tegn, og leveres i en norsk/svensk/dansk og en engelsk versjon. I sammendraget bør du fortelle hva som er artikkelens sentrale forskningsspørsmål, hvilke faglige tradisjoner artikkelen tilhører, hvilket materiale som er studert og hvordan dette analyseres. Til slutt presenteres de viktigste resultatene. 

Nøkkelord skal legges inn på tilsvarende måte: norsk/svensk/dansk og en engelsk versjon.

En forfatterpresentasjon (norsk og engelsk) på rundt 500 tegn uten mellomrom skal vedlegges. 

Artikler

Fagvurdering:

Bidragene til denne seksjonen er fagvurderte av minst to eksterne fagkonsulenter som er holdt anonyme for hverandre og forfatteren.

Sjangerspesifikasjon:

Denne seksjonen av tidsskriftet er forbeholdt vitenskapelige originalartikler.

Debatt og presentasjoner

Fagvurdering:

Bidragene til denne seksjonen er kun redaksjonelt vurdert, ikke fagfellevurdert.

Sjangerspesifikasjon:

Denne seksjonen av tidsskriftet er forbeholdt mindre debattinnlegg og presentasjoner som er relevante innenfor tidsskriftets hovedfokus og spennvidde, men som forfatteren ikke krever full anonym vurdering av.

Omfang:

Inntil 5000 tegn uten mellomrom, inkludert eventuell bibliografi.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt til de formålene som er oppgitt på tidsskriftets nettsted eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.