Å velte en kjempe. Modellesere og tekstkulturer i Nils Egede Hertzbergs tekster.

Forfattere

  • Merethe Roos

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.2672

Sammendrag

Sammendrag

Denne artikkelen tematiserer teologen og skolemannen Nils Hertzberg (1827-1911), og har som hensikt å vise hvordan Hertzbergs tekster skrevet frem mot skoleloven i 1889 kan leses på minst to måter, avhengig av hvilket perspektiv man legger på tekstene. Hertzberg er regnet for å være en representant for den politiske og kulturelle høyresiden i prosessen frem mot skoleloven, og dessuten for å være en ivrig antigrundtvigianer. Studien viser at det er god grunn for å hevde nettopp dette, men at denne lesningen tar utgangspunkt i Hertzbergs ideologiske posisjon, og at Hertzberg forholder seg til en tekstkultur som består av den konservative delen av samtidens kirkelige og teologiske landskap. Hertzberg må imidlertid også forholde seg til andre tekstkulturer eller arenaer for meningsdannelse, ikke minst den tekstkultur som råder i det storsamfunnet han også er en del av. Denne tekstkulturen må nødvendigvis forholde seg til de endringsprosesser som gjelder i samfunnet som helhet, slik som økende grad av nasjonal bevissthet, språkbevissthet og individuell selvstendighet. Studien av Hertzberg demonstrerer dermed noe av det som er poenget i Erling Sandmos bok Tid for historie (2015): Ulike perspektiver på tekster kan føre til at ulike meninger kommer til syne.

Abstract

This article sheds light on the theologian and politician Nils Hertzberg (1827-1911), and aims to show that Hertzbergs texts, as they are written up to the School Act in 1889 can be read in at least two ways, depending on the perspective being laid on the texts. Hertzberg is regarded as a representative for the political and cultural right wing in the process towards the School Act, moreover as an eager antagonist towards Grundtvig. This study demonstrates that there is a strong evidence for claiming this, although this reading is based on the ideological position of Hertzberg and the fact that Hertzberg relates to a textual culture consisting of the conservative part of the theological landscape of those days. Hertzberg must, however, also relate to other textual cultures, not least that of his social surroundings in general. This textual culture must nescessarily relate to the processes of change characterising the society as a whole, such as an increasing degree of conciousness related to language and nationality, as well as individual independence. The study of Hertzberg thus demonstrates the overall point in Erling Sandmo’s book Tid for historie (2015): Different perspectives on texts can lead to different meanings. 

Nedlastinger

Publisert

2016-10-21