Meningsfullt bistånd En kritisk analys av metaforer på Läkare Utan Gränsers webbplats – A Critical Analysis of Metaphors on Läkare Utan Gränsers's (Swedish Médecins Sans Frontières') Website

Forfattere

  • Anna Vogel Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.6094

Emneord (Nøkkelord):

Nyckelord, bistånd, kritisk diskursanalys, positiv diskursanalys, kritisk metaforanalys, kognitiv lingvistik, metafor, MIPVU. Keywords, aid, critical discourse analysis, positive discourse analysis, critical metaphor analysis, cognitive linguistics, metap

Sammendrag

I Norden finns en stark tradition av internationellt bistånd, men bistånd ifrågasätts alltmer. Tidigare forskning har efterlyst studier som frilägger underliggande föreställningar och värderingar knutna till bistånd (Fretheim 2007; Hoeffler & Outram, 2011; Sogge, 2015). Mitt fokus ligger på hur den humanitära biståndsorganisationen Läkare Utan Gränser konceptualiserar och värderar bistånd i sina webbtexter. Mer specifikt studerar jag hur organisationen använder metaforer. Liksom Lakoff & Johnson (1980) antar jag att metaforer avslöjar hur man ser på världen, och jag menar också, i enlighet med Charteris-Black (2004) att metaforer spelar en särskilt stor roll i övertygande texter. Tre nyhetsberättelser från Läkare Utan Gränsers webbplats analyseras, först med hjälp MIPVU-metoden, vilken utvecklats av Steen et al. (2010), och därefter med hjälp av en värdering av metaforerna utifrån forskningslitteratur (Lakoff & Johnson, 1980; Lakoff, 1993; Mannsåker, 2017). Resultaten visar att nyhetsberättelsernas metaforer, vilka främst utgår från kraft, ägande och rörelse, bidrar till föreställningen om att Läkare Utan Gränser gör ett gott arbete, där webbplatsbesökaren kan göra en viktig insats, vilken kommer migranterna till godo och dessutom motverkar EU:s negativa inflytande. Migranterna framställs via metaforerna som behövande, eftersom de inte utövar kraft, inte äger och inte har kontroll över sin situation. Slutsatsen blir att organisationen förmedlar en komplex bild av bistånd som meningsfullt, nödvändigt och politiskt. I ett större perspektiv kan detta exempel på hur språkliga medel används bli till nytta för andra biståndsaktörer, i deras arbete att övertyga såväl potentiella givare som beslutsfattare om biståndets villkor och nödvändighet.

The Nordic countries have a strong tradition of contributing to international development and humanitarian aid, but lately, aid has been subject to criticism. Research has called for studies that reveal conceptualizations and values tied to aid (Fretheim 2007; Hoeffler & Outram, 2011; Sogge, 2015). My focus is to study how the aid organization Médecins Sans Frontières conceptualize and value aid in their webpage texts. More specifically, I investigate how the organization’s texts make use of metaphors. Like Lakoff & Johnson (1980), I believe that metaphors disclose how one understands the world, and, in accordance with Charteris-Black (2004), that they are important to create convincing texts. Three news pieces from the Médecins Sans Frontières webpage are analyzed, first by using the MIPVU-method, developed by Steen et al. (2010), and then by evaluating the metaphors with the help of research literature (Lakoff & Johnson, 1980; Lakoff, 1993; Mannsåker, 2017). The findings show that the metaphors in the news pieces express force, ownership and motion, and that they add to the idea that Médecins Sans Frontières accomplish respectable results; therefore, the webpage visitor may make an important contribution which will be for the migrants’ benefit and which in addition will counteract the negative influence of the EU. Through the metaphors, the migrants are depicted as needy, since they do not exert power, do not own much and are not in control. The conclusion is that the organization conveys a complex image where aid is described as meaningful, necessary and political. From a broader perspective, this instance of how linguistic strategies are used may serve as an example for other aid agents in their ambition to influence potential donators as well as decision-makers about the conditions and necessity of aid.

Forfatterbiografi

Anna Vogel, Stockholms universitet

Universitetslektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet,

Nedlastinger

Publisert

2019-03-20