Hvordan kan vi analysere sakprosa for barn og unge? – How Can we Analyse Information Texts for Children and Young Adults?

Forfattere

  • Nina Goga Høgskulen på Vestlandet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.6531

Emneord (Nøkkelord):

sakprosa for barn og unge, analyseverktøy, visuell og verbal kunnskapsformidling – Keywords, children’s and YA information texts, analysis tool, visual and verbal knowledge transmission

Sammendrag

I flere tiår har den beste sakprosaen for barn og unge vært premiert både nasjonalt og internasjonalt. Det hevdes også at de mest innovative bildebøkene de siste tretti år er å finne blant de som formidler viten om verden. Til tross for priser og originalitet har det barnelitterære forskningsfeltet i liten grad gitt plass til nærmere undersøkelser av sakprosa for barn og unge og til å utvikle analyseverktøy å møte den med.

For å bidra til økt forskningsbasert kunnskap om hvordan sakprosa for barn og unge kan analyseres, gir jeg i første del av artikkelen en oversikt over de verbale og visuelle strategiene for kunnskapsformidling som den internasjonale forskningslitteraturen fremhever som særmerkte for denne sakprosaen. På bakgrunn av forskningsgjennomgangen foreslår jeg så et analyseverktøy til bruk i studier av sakprosa for barn og unge. I andre del prøver jeg ut dette analyseverktøyet i møte med tre av bøkene som i 2017 ble kjøpt inn gjennom Kulturrådets innkjøpsordning for ny sakprosa for barn og unge. Analysene av de tre bøkene viser at de alle legger til rette for at leserne aktivt kan engasjere seg og delta i kunnskapsfeltet gjennom varierte måter å organisere og presentere kunnskap på.

Abstract

For decades, the best children’s and young adult (YA) information texts have been awarded both nationally and internationally. It is also argued that the most innovative picturebooks the last thirty years are found among those who impart knowledge about the world. Despite awards and originality, the research field of children’s literature has to a limited extent provided scope for closer examinations of children’s and YA information texts and to develop an analysis tool to understand these texts.

In oder to contribute to increased research-based knowledge of how children’s and YA information texts may be analysed, the first part of this article presents an overview of the verbal and visual strategies used to impart knowledge highlighted in scholarly works as distinctive for children’s and YA information texts. Based on the literature review, I will propose an analysis tool applicable to analyses of children’s and YA information texts. In the second part, I will I try out the proposed analysis tool in conjunction with three of the books purchased by the Norwegian Art Council in 2017. The analyses demonstrate that children’s and YA information texts facilitate readers actively engagement and participation in the field of knowledge through varied ways of organizing and presenting knowledge.

Forfatterbiografi

Nina Goga, Høgskulen på Vestlandet

Professor i barnelitteratur, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Nedlastinger

Publisert

2019-05-30