Monopolets moral: de nordiska alkoholmonopolens legitimeringsarbete – The Moral of the Monopoly: Legitimation Work in the Nordic Alcohol Monopolies

Forfattere

  • Henrik Rahm Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
  • Sanna Skärlund Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
  • Peter Svensson Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.6669

Emneord (Nøkkelord):

diskursanalys, legitimeringsanalys, ansvarsredovisning, alkoholmonopol – Keywords, discourse analysis, legitimation analysis, responsibility report, alcohol monopoly

Sammendrag

De nordiska alkoholmonopolen har ett dubbelt uppdrag – att ge service och leverera vinst och att samtidigt minimera skadeverkningarna av det som säljs, alkohol. Det dubbla uppdraget är i sig inte lätt och kompliceras ytterligare av att monopolställningen måste (re)legitimeras.

I denna artikel beskrivs vilka legitimeringsstrategier de fem nordiska alkoholmonopolen i Sverige, Norge, Finland, Island och Färöarna använder på sina webbplatser för att övertyga medborgarna om vikten av att ha ett statligt monopol. Dessutom redovisas vilka sådana strategier som förekommer i Systembolagets ansvarsredovisningar 2008–2017.

 Materialet analyseras genom närläsningar med utgångspunkt i legitimeringsanalys (Van Leeuwen 2007, 2008). Undersökningen visar att det finns många likheter mellan monopolen. Alla fem använder frekvent ordet ansvar, och alla understryker att monopolet leder till färre alkoholrelaterade skador. Sådana rationaliseringar är de vanligaste legitimeringsstrategierna i de analyserade texterna. Samtidigt finns också skillnader mellan webbplatserna, delvis möjliga att relatera till olikheter i ländernas alkoholpolitik.

Av Systembolagets ansvarsredovisningar framgår att Systembolaget befinner sig i spänningsfältet mellan två roller som kan vara svåra att förena: företags- och myndighetsrollen. Samtidigt som kraven ökar på Systembolagets ansvarstagande för service, tillgänglighet, hållbara transporter, ekologiska produkter och social hållbarhet, tonas folkhälsa ner, något som är tydligt i jämförelsen mellan 2008 och 2017.

 

The Nordic alcohol monopolies in Sweden, Norway, Finland, Iceland and the Faroese Islands have a double mandate – to provide customer service and deliver profit as well as to minimize the harmful effects of the products sold, alcoholic beverages. The double mandate as such is not easy and is complicated further by the need of (re)legitimation of the retail monopoly of alcohol.

In this article, legitimation strategies at the web sites of the five Nordic alcohol monopolies are analyzed, to be more specific those aiming at convincing the citizens of the importance of a public monopoly. In addition, this type of strategies are discerned and analyzed in the responsibility reports of Systembolaget 2008–2017.

The data is analyzed by close readings with legitimation analysis as a point of departure (Van Leeuwen 2007, 2008). The study shows similarities between the monopolies such as the frequent usage of the word responsibility as well as the underlining that the existence of a retail monopoly leads to fewer alcohol-related problems. These rationalizations are also the most common type of legitimation found in the analyzed texts. However, there are also differences between the monopolies. In the article, these differences are in some respects related to variation in the politics on alcohol pursued in the Nordic countries.

The responsibility reports of Systembolaget point to the fact that the company is situated in the field of tension between the roles of authority and business, roles not always compatible. Between 2008 and 2017 the demands for service, accessibility, sustainable transports, ecological products and social sustainability are emphasized while the mandate to safeguard public health is de-emphasized.

Forfatterbiografier

Henrik Rahm, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet


Henrik Rahm är docent i nordiska språk och arbetar på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Hans huvudsakliga forskningsintressen är diskursanalys, intertextualitetsanalys, finansiell kommunikation, myndighetskommunikation, miljökommunikation och grannspråksanvändning.


Sanna Skärlund, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Sanna Skärlund är vikarierande lektor i svenska verksam vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintressen rör språkförändring, diskursanalys, grammatik och stilistik.

Peter Svensson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Peter Svensson är docent i företagsekonomi och arbetar på Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hans huvudsakliga forskningsintressen är finansiell kommunikation, diskursanalys och kritisk företagsekonomi (Critical Management Studies).

Nedlastinger

Publisert

2019-03-25
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}