Vad räknas som belägg för skrivförmåga? Ett textkulturellt perspektiv på skrivuppgifter i den svenska gymnasieskolans nationella prov.

Forfattere

  • Eric Hans Gustaf Borgström Örebro universitet HumUS-institutionen Svenska språket

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.686

Sammendrag

Sammanfattning

I den här artikeln undersöks skrivuppgifter ur svenskämnets nationella prov 2007-2012. Syftet är att rekonstruera några drag i den konkretisering av begreppet skrivförmåga som proven ger uttryck för. För detta parar jag testteorins begrepp konstrukt och måldomän med en textteoretisk/sociokulturell ansats på skrivande. Det innebär att jag undersöker vilka idealtypiska medieringar som räknas som belägg för skrivförmåga (dvs  ges textvärde) i provkonstruktionen. Skrivuppgifterna analyseras utifrån dimensionerna tema, inre struktur, och grundläggande skrivhandling, vilka kombinerat med övrig information (tänkt publikationsforum, frivillighet etc.) renderar i synteser i form av skribentroller. Analysen visar att provkonstruktionen aktualiserar fyra distinkta och återkommande uppgiftstyper. Utifrån dessa resultat rekonstruerar jag provets måldomän(-er), och diskuterar provens förutsättningar för validitet utifrån å ena sidan skrivteoretiska ståndpunkter, och å andra sidan de fastlagda kursmålen.

Abstract

This article examines writing tasks in Swedish national tests from 2007-2012. My aim is to examine some ways in which writing ability are conveyed by the test. For this purpose I combine concepts such as construct and target domain from test theory, with a text theoretical/socio-cultural approach to writing. Within this framework I examine which written mediations count as evidence of writing proficiency (i.e. that are given text value) in the test context. The writing tasks are analyzed through the dimensions of themes, text structures, and acts of writing. I also analyze the writer roles implied by these tasks. The analysis shows that the test construction brings four distinct and recurrent task types to the fore. Based on those results I reconstruct the target domains of the tests, and discuss the prerequisites of their validity, from the perspective of writing theories on the one hand, and of the established course objectives on the other.

Forfatterbiografi

Eric Hans Gustaf Borgström, Örebro universitet HumUS-institutionen Svenska språket

Doktorand i Svenska språket, Örebro universitet, sedan 2008.

Nedlastinger

Publisert

2014-03-06