Møter mellom tekst og digital collage – en didaktisk, estetisk og multimodal tilnærming

Forfattere

  • Kirsten Linnea Kruse Universitet i Sørøst-Norge
  • Karete Roksvåg Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.8109

Emneord (Nøkkelord):

collage; digital collage; dikt; sakprosa; litteratur- og kunst-didaktikk; estetiske læreprosesser; sosialsemiotikk og multimodalitet; transparens; metaforer

Sammendrag

Denne studien er en empirisk utforsking av et tverrfaglig læringsdesign som omhandler skapende arbeid med digitale og multimodale collager i en lærerutdanningskontekst innenfor fagene norsk og kunst og håndverk. Målet med studien er å tilføre tekster, i dette tilfellet dikt, men med overføringsverdi til sakprosa, et nytt meningspotensial og skape en ny estetisk opplevelse og forståelse. Forskningsspørsmålet som besvares er følgende: Hva kjennetegner lærerstudenters multimodale og estetiske produkt og forståelse utviklet gjennom bildeskapende arbeid med dikt og collage, og hvilke didaktiske potensialer og utvidelsesmuligheter ligger i denne arbeidsformen? Kombinasjonen av sosialsemiotikk, kunstfaglig teori og fagdidaktikk utgjør det teoretiske rammeverket for studien. Utvalgte begreper som fokuseres i analysen er multimodalt samspill, den medskapende dimensjonen, litterære og visuelle metaforer samt transparens som symbolsk virkemiddel i collage. Analysene av studentenes collager og refleksjonstekster har vist at dikt i møte med den digitale collagen fører til nye muligheter for å leke, tolke og tenke gjennom komplekse multimodale metaforer og materialer. En slik tilnærmingsmåte involverer både sanser, refleksjon og studentens egen erfaringsbakgrunn og gjør tekstene relevante på en ny måte.

 

 

 

Nedlastinger

Publisert

2021-03-16 — Oppdatert 2021-03-17