Åtråvärda samer: om reseberättelser som affektiv resurs i tidig ursprungsturism

Forfattere

  • Gustav Westberg Örebro universitet
  • Karin Idevall Hagren Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.8917

Emneord (Nøkkelord):

affekt, kolonialism, samer, Sápmi, Svenska Turistföreningen, ursprungsturism, reseberättelser, åtrå, autenticitet

Sammendrag

Sedan massturismens födelse har åtrån efter autentiska upplevelser projicerats på samisk kultur. Med ett fokus på hur den tidiga ursprungs-turismens sakprosagenrer etablerar det samiska som något åtråvärt att uppleva för turister, blottlägger denna artikel hur turister positioneras känslomässigt i reseberättelser från Sápmi, publicerade i Svenska Turistföreningens årsskrift 1886–1914. Artikeln ramas in som en affektiv diskursanalys och undersöker hur reseberättelserna skildrar mötet mellan turister och samer i termer av aktantroller, och hur den narrativa strukturen positionerar läsaren känslomässigt. Resultatet visar hur den föreställda turistens åtrå efter samer utgör en blandning av lust, attraktion, äckel och välbefinnande. Artikeln argumenterar att dessa affektiva positioner har sin klangbotten i koloniala och rasbiologiska ideal. Avslutningsvis uppmanar artikeln till fortsatta affektiva diskursanalyser av ursprungsturismens sakprosatexter, med ett särskilt fokus på hur turister och samer positioneras genom ambivalenta och motstridiga känslor.

Forfatterbiografier

Gustav Westberg, Örebro universitet

Gustav Westberg är filosofie doktor i nordiska språk och docent i svenska språket vid Örebro universitet. Hans forskning är grundad i multimodal kritisk diskursanalys, och har på sistone kretsats kring affekt i kommersiella och politiska diskurser. Några aktuella publikationer är ”Affect as a multimodal practice” (2021) i Multimodality and Society, ”Desiring the indigenous: affective commodification of the Sámi” (2021) i Social Semiotics, ”Affective Rebirth: Discursive gateways to contemporary national socialism” (2021) i Discourse & Society och ”Corona, vaghet och skam: om myndighets-komunikation och affekt på sociala medier (2020) i Språk & Stil.

Karin Idevall Hagren, Stockholms universitet

Karin Idevall Hagren är filosofie doktor och docent i nordiska språk, och verksam vid Stockholms universitet. Hon forskar huvudsakligen inom diskursanalys med fokus på ämnen som rasism, nationell identitet och sociala kategoriseringar. Några aktuella publikationer är ”Othering in discursive constructions of Swedish national identity, 1870–1940” (2021) i Critical Discourse Studies och ”Nature, modernity, and diversity: Swedish national identity in a touring association’s yearbooks 1886–2013” (2020) i National Identities.

Nedlastinger

Publisert

2022-03-18
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}