Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk

Forfattere

  • Anje Müller Gjesdal Norges handelshøyskole
  • Camilla Skalle
  • Liv Eide Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.3915

Emneord (Nøkkelord):

interkulturell kompetanse - universelle sosiokulturelle erfaringer - fremmedspråkundervisning - migrantnarrativer

Sammendrag

Artikkelen tar opp fremmedspråkenes formidling av interkulturell kompetanse, og hvordan denne er knyttet til skolens samlede danningsprosjekt. Artikkel-forfatterne diskuterer hvordan migrantnarrativer kan brukes som inngangs-portal til utviklingen av interkulturell kompetanse, og hvordan disse narrativ-ene, gjennom å presentere det pedagogen Gerhard Neuner kaller universelle sosiokulturelle erfaringer, er egnet som materiale for perspektivforflytning og evnen til å se “den andre”, som er sentrale begrep innenfor det interkulturelle undervisningsparadigmet.
 Tidligere forskning har vist at fremmedspråkenes læremidler i begrenset grad benytter seg av det potensialet som ligger i arbeidet med interkulturell kompetanse knyttet til språkområdene. Artikkelforfatterne har derfor foretatt analyser av læreverktekster i fransk, spansk og italiensk, valgt ut på grunnlag av forståelsen av migrantnarrativer som særlig egnet for å jobbe med denne typen kompetanse. De undersøkte tekstene representerer ulike sider ved migrant¬narrativer (estetisk, kulturelt og historisk), men krever en grad av kontekstuali¬sering for å kunne fungere som døråpnere for interkulturell kompetanse.

Nøkkelord: interkulturell kompetanse, universelle sosiokulturelle erfaringer, fremmedspråkundervisning, migrantnarrativer

Abstract
This article discusses the mediation of intercultural competence in foreign language teaching, and how it is connected to the school’s overall education project (‘danning’, ‘bildung’). We argue that migrant narratives are useful as a tool for developing intercultural competence, and examine how these narratives, by presenting what Gerhard Neuner terms universal sociocultural experiences, may contribute to new and revised perspectives, as well as a deeper under¬standing of ‘the other’, which are key terms in the intercultural pedagogy para¬digm.
Previous research has shown that textbooks only to a limited extent apply the potential for working with intercultural competence in foreign language teaching. The article presents visual and textual analyses of texts presenting migrant narratives in textbooks of French, Italian and Spanish, that are currently used in the Norwegian education system. The analyzed texts demon-strate different aspects of migrant narratives (aesthetic, cultural and historical), but require contextualization in order to contribute to the development of inter¬cultural competence.

Keywords: intercultural competence, universal sociocultural experiences, foreign language teaching, migrant narratives

Nedlastinger

Publisert

2017-02-14

Hvordan referere

Gjesdal, A. M., Skalle, C., & Eide, L. (2017). Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk. Acta Didactica Norge, 11(1), Art. 2, 21, sider. https://doi.org/10.5617/adno.3915

Utgave

Seksjon

Artikler