Et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse

Forfattere

  • Eli Ottesen Universitetet i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.3923

Emneord (Nøkkelord):

Kunnskapsgrunnlag, profesjonelt arbeid, skoleledelse, skolelederopplæring

Sammendrag

Utdanning av skoleledere vies stor oppmerksomheter, både i politikk, i forskning og som praksis, men forskning tyder på at det mangler et omforent kunnskapsgrunnlag som kan definere hva slik utdanning kan eller bør inneholde. Tvert imot synes det å være et mangfold blant tilbydere både nasjonalt og internasjonalt. I artikkelen utforskes hva som kan utgjøre et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse, og hva det kan bety for opplæring av skoleledere. Mot en bakgrunn av hva vi vet om skolelederopplæring, beskrives ledelse som profesjonelt arbeid der kjernen er ansvaret for og retten til å fatte beslutninger basert på skjønnsmessige vurderinger. Hoveddelen av artikkelen er drøfting av hva det kan bety å forankre kunnskapsgrunnlaget for skoleledelse i pedagogikken.  Avslutningsvis pekes det på implikasjoner for skolelederopplæring.  

Nøkkelord: kunnskapsgrunnlag, profesjonelt arbeid, skoleledelse, skolelederopplæring.

Abstract
Currently, the education of school leaders is receiving considerable attention in policy, research and as a practice. However, research indicates a lack of agreement about the curriculum that could or should define such education; there seems to be great diversity among providers both nationally and internationally. The article explores what might constitute core knowledge for educational leaders. Against the background of what we know about leadership education the article describes leadership as professional work, where school leaders are responsible for and have the right to make decisions based on professional discretion. The main part of the article is a discussion of what might be implications of grounding leadership education in educational science. Finally, some implications for leadership education are suggested.

Keywords: knowledge base, professional work, educational leadership, school leader education.

Forfatterbiografi

Eli Ottesen, Universitetet i Oslo

Professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Nedlastinger

Publisert

2016-11-08

Hvordan referere

Ottesen, E. (2016). Et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse. Acta Didactica Norge, 10(4), 69–81. https://doi.org/10.5617/adno.3923

Utgave

Seksjon

Temaartikkel