Rektorutdanningens potensial i en flerkulturell kontekst

Forfattere

  • Fred Carlo Andersen HiØ

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.3934

Emneord (Nøkkelord):

Skolelederes kompetanse, rektorutdanning, språklig og kulturelt mangfold, kritisk teori.

Sammendrag

I et samfunnsperspektiv er det nødvendig å gi økt oppmerksomhet til spørsmål som berører språklig og kulturelt mangfold, der skoleledere har et særskilt ansvar for å følge opp den nasjonale skolepolitikken på dette området. Utdanning av skoleledere, slik som rektorutdanningen som har vært tilbudt siden 2009, har som formål å utvikle skoleledernes kompetanse på mange områder. Evaluereringer av dette utdanningstilbudet har vist at deltakerne oppfatter utdanningens pedagogiske kvalitet og praksisrelevans som høy. Vi vet imidlertid mindre om hvordan rektorutdanningen bidrar til bedre ledelse i en flerkulturell skole. Formålet med denne artikkelen er å undersøke på hvilken måte rektorutdanningen har potensial til å utvikle ledere for en inkluderende, likeverdig og rettferdig flerkulturell skole. Analysen er bygd på intervjuer med skoleledere som har deltatt i rektorutdanningen i perioden 2013–2015. Resultatene, som er drøftet i lys av et kritisk perspektiv på ledelse, viser at temaer knyttet til språklig og kulturelt mangfold i skolen ikke var berørt i særlig grad. Analysen indikerer også at rektorutdanningen ikke har bidratt til økt kompetanse i å håndtere utfordringer knyttet til språklig og kulturelt mangfold. Ett unntak gjelder imidlertid utdanningsrettslige emner. Det er mye som tyder på at rektorutdanningen har et stort potensial når det gjelder å bidra til å utvikle skolelederes kompetanse for en språklig og kulturelt mangfoldig hverdag.

Nøkkelord: skolelederes kompetanse, rektorutdanning, språklig og kulturelt mangfold, kritisk teori


Abstract
From a society perspective it is necessary to pay increased attention to questions concerning linguistic and cultural diversity, where school leaders have a particular responsibility to follow up the national school policy within this area. The national school leadership program in Norway, which started in 2009, aims at developing school leaders in many areas. Evaluations have shown that the participants consider the pedagogical quality and the relevance for their praxis as very high. However, we do not know how the program contributes to increased leadership quality in linguistically and culturally diverse schools. This article aims at investigating the program’s potential to develop leaders for a more inclusive, equity oriented multicultural school. The analysis builds on reflection notes and interviews with school leaders who have participated in the program between 2013 and 2015. The results discussed in the light of critical perspectives on school leadership, show that themes related to linguistic and cultural diversity are rare. Except for juridical subjects, the analyses indicate that the program has not contributed to increased competence regarding leadership in a linguistically and culturally diverse school context. However, the program has a great potential to develop school leaders for this context.

Kewwords: school leaders’ competence, school leadership preparation program, linguistic and cultural diversity, critical theory

Forfatterbiografi

Fred Carlo Andersen, HiØ

Førstelektor pedagogikk, Høgskolen i Østfold

Nedlastinger

Publisert

2016-11-08

Hvordan referere

Andersen, F. C. (2016). Rektorutdanningens potensial i en flerkulturell kontekst. Acta Didactica Norge, 10(4), 103–123. https://doi.org/10.5617/adno.3934

Utgave

Seksjon

Temaartikkel