Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger

  • Bjørg Oddrun Hallås Høgskulen på Vestlandet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag
  • Eli Kristin Aadland Høgskulen på Vestlandet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag
  • Tom Lund Høgskulen på Vestlandet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Emneord (Nøkkelord): Grunnskolelærerutdanninger, kroppsøving, mat og helse, natur, bærekraftig utvikling, miljødimensjonen

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i at bærekraftig utvikling er vedtatt som tverrfaglig tema i norsk skole (grunnopplæringen) og i de femårige grunnskolelærer-utdanningene. Som lærerutdannere og skoleforskere tilknyttet forskergruppen Nature in Children’s Literature and Culture, ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), er vi opptatt av miljødebatten og oppfatninger av natur i planverkene for de femårige grunnskolelærerutdanningene i fagene kroppsøving og mat og helse. De nasjonale studieplanene for 2017–18 og emneplaner fra fem UH-institusjoner utgjør vårt empiriske materiale. Vi har identifisert ord og begrep om miljødebatten og natur med analyseverktøyet NVivo. Funnene viser at ordene klima, menneske, naturen, ressurs og ute er lite brukt i planene, men selve meningskonteksten ordene står i kan tolkes som en noe menneskesentrert måte å forstå naturen på, et antroposentrisk syn. Ordene bærekraft og friluftsliv forekommer flere ganger i planene og representerer både et antroposentrisk syn og en mer økosentrisk, helhetlig måte å tenke liv og omverden på. Vi diskuterer våre funn opp mot The Nature in Culture Matrix. Drøftingene konkluderer med at det er behov for forskning som også studerer ulike undervisningspraksiser og lærerutdanneres, praksislæreres og studenters egne erfaringer med utdanningene sett fra et miljøperspektiv. Vårt mål er at artikkelen kan bidra i en bevisstgjøring og refleksjon omkring hvordan man kan legge opp til mer økokritisk undervisning i fagene kroppsøving og mat og helse i norsk lærerutdanning.

Nøkkelord: grunnskolelærerutdanninger, kroppsøving, mat og helse, natur, bærekraftig utvikling, miljødimensjonen

Concepts of Nature in the Physical Education and Food and Health Curricula in the Five-year Teacher Education Programmes

Abstract
This article takes as its starting point the decision that sustainable development is to be an interdisciplinary theme in Norwegian primary and secondary education and in the five-year teacher education programmes. As teacher educators and education researchers in the research group Nature in Children’s Literature and Culture, at the Western Norway University of Applied Sciences, we are concerned about the environment debate and how nature is perceived in the plans for teacher education in two subject areas: Physical Education, and Food and Health. Our empirical material consists of the national study plans for 2017–18 and the course plans from five tertiary institutions. We have identified words and phrases related to the environmental dimension and nature using the analytical tool NVivo. The findings show that the words climate, people, nature, resource and outdoors are seldom used in these plans. Moreover, the contexts in which these words are used can be interpreted as indicating a human-centred view of nature, an anthropocentric view. The words sustainable and outdoor recreation (friluftsliv) occur numerous times in the plans, and represent both an anthropocentric view of nature and an ecocentric perspective, a more holistic way of thinking of life and the environment. We discuss our findings in relation to the Nature in Culture Matrix. The discussion concludes that there is a need for more research focusing on various teaching practices and on the experiences of teacher trainers, practice teachers and students in these subject areas, viewed from an environmental perspective. The objective of the article is to contribute to awareness raising and encourage reflection regarding strategies for more ecocritical teaching in the subjects Physical Education and Food and Health in Norwegian teacher education.

Keywords: teacher education, physical education, food and health, nature, sustainable development, environment

Forfatterbiografier

Bjørg Oddrun Hallås, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag

Bjørg Oddrun Hallås er dosent ved Høgskolen på Vestlandet. Hennes interessefelt er didaktiske praksiser med et særlig fokus på kroppsøvingsfaget.

Eli Kristin Aadland, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag

Eli Kristin Aadland er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hennes interessefelt er mat og måltider i barnehage og skole.

Tom Lund, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag

Tom Lund er høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet. Hans interessefelt er friluftslivspedagogikk, kroppsøving, motorisk læring og friluftsliv, kultur og samfunn.

Publisert
2019-04-11
Hvordan referere
Hallås, B. O., Aadland, E. K., & Lund, T. (2019). Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger. Acta Didactica Norge, 13(1), Art. 8, 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6097
Seksjon
Artikler