Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten "å skrive" i kunst og håndverk

  • Bente Helen Skjelbred Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett
  • Jorunn Spord Borgen Norges Idrettshøgskole/Høgskulen på Vestlandet
Emneord (Nøkkelord): Tegning, LK06, kunst og håndverk, grunnleggende ferdigheter, taksonomi

Sammendrag

Denne artikkelen belyser tegning som del av kunst- og håndverksfaget i den formelle og oppfattede læreplanen. Artikkelen undersøker hvordan tegning beskrives i læreplan og støttemateriell, og hvordan lærere på fire ungdomsskoler oppfatter tegning knyttet til læreplanens beskrivelse av den grunnleggende ferdigheten «å skrive» i kunst- og håndverksfaget.
Resultatene av dokumentanalysen viser at det er uavklarte forhold mellom de verbene som er brukt i læreplanen LK06s omtale av den grunnleggende ferdigheten «å skrive» og kompetansemål i faget. Læreplanens beskrivelse av «å skrive» innebærer bevisst og allsidig arbeid med tegning på alle trinn. Intervjuer viser at dette er ukjent for de fire lærerne i undersøkelsen. Den grunnleggende ferdigheten «å skrive» blir av lærerne forstått og praktisert som loggskriving, beskrivelser av prosess, og dokumentasjon. Læreplanen vektlegger allsidig arbeid med tegning, men lærerne «ser» ikke dette, og kobler det ikke til kompetansemålene. Lærerne mener at allsidig arbeid med tegning er sentralt i faget, men oppfatter ikke at dette er noe de finner grunnlag for i læreplan og støttemateriell. Samlet sett tyder resultatene på at tegning, slik det omtales i læreplan og støttemateriell, og lærernes oppfattelse av tegning knyttet til grunnleggende ferdigheter, er uavklart i kunst- og håndverksfaget.

Nøkkelord: tegning, læreplan, kunst og håndverk, grunnleggende ferdigheter, kompetansemål

Teachers' perceptions of drawing seen in light of the basic skill "writing" in arts and crafts

Abstract
The article examines the concept of “drawing” as a part of the subject “arts and crafts” (in Norwegian: kunst- og håndverk) in the formal curriculum and the curriculum as perceived by teachers and in guidance materials. Further, it examines how teachers in four lower secondary schools interpret drawing related to the curriculum’s description of the basic skill of writing in the “art and crafts” subject.
The results reveal unclear relationships between verbs used to describe the basic skill of “writing” and the competence objectives in the “arts and crafts” subject in the current curriculum for Norwegian elementary schools (LK06). The curriculum’s description of the basic skill of writing implies conscious and versatile work with drawing at all stages. However, this is unknown to the four teachers interviewed in this project. The teachers understand and practice the basic writing skill in the “arts and crafts” subject as student log writing, descriptions of processes and as documentation of tasks. The curriculum emphasizes  versatile work with drawing, but the teachers do not "see" and do not link to the competence objectives. The teachers think that versatile work with drawing is central to the subject, but do not perceive this as based in the curriculum and guidance materials. Overall, the results indicate that the concept of drawing, as described in the curriculum and guidance materials, as well as the teachers' perception of drawing related to basic skills, are unclear in “arts and crafts”.

Keywords: drawing, curriculum, arts and crafts, basic skills, competence objectives

Forfatterbiografier

Bente Helen Skjelbred, Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett
Phd stipendiat
Jorunn Spord Borgen, Norges Idrettshøgskole/Høgskulen på Vestlandet
Professor
Publisert
2019-07-01
Hvordan referere
Skjelbred, B. H., & Borgen, J. S. (2019). Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten "å skrive" i kunst og håndverk. Acta Didactica Norge, 13(1), Art. 10, 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6438
Seksjon
Artikler