Nyere forskningsresultater på andrespråksskriving i Norge og Sverige med særlig vekt på andrespråkselevers skriving i skolefagene

Forfattere

  • Anne Golden MultiLing, ILN, Universitetet i Oslo
  • Ulrika Magnusson Stockholms Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.6475

Emneord (Nøkkelord):

Andrespråksskriving, systemisk-funksjonelle rammeverk, skriving i skolefagene, inndeling av ordforråd,

Sammendrag

Denne artikkelen gir en oversikt over norsk og svensk forskning på andrespråksskriving fra det siste tiåret. Tre hovedområder som har generert flere studier og nye perspektiver i de to landenes andrespråksforskning, er skilt ut: 1) Forskning relatert til skolefag, sjangere og registre, 2) Forskning på ordforråd i en skolekontekst, og 3) Flerspråklig bruk i skrift. Disse områdene er eksemplifisert i artikkelen og kontekstualisert teoretisk, og er også relatert til tidligere norsk og svensk andrespråksforskning om tekst og ordforråd. Didaktiske implikasjoner av disse nyere innsiktene diskuteres også. Resultatene i de studiene vi har gjennomgått, viser at det i undervisningen er behov for å arbeide med skriftlig materiale, slik som med lærebøker og modelltekster i forkant av skrivingen, så vel som med ordforrådet. Studiene viser også nytten av flerspråklig bruk i undervisning.

Nøkkelord: andrespråksskriving, systemisk-funksjonelt rammeverk, skriving i skolefagene, inndeling av ordforrådet, flerspråklig bruk i skrift


Recent research on second language writing in Norway and Sweden, with particular emphasis on minority students’ writing in school subjects

Abstract
This article provides an overview of Norwegian and Swedish research on second language writing from the last decade. Three main areas that have generated several studies and new perspectives in the two countries’ second-language research are identified: 1) Research related to school subjects, genres and registers, 2) Research on vocabulary in a school context, and 3) Multilingual use in writing. These areas are exemplified in the article and contextualized theoretically, and are also related to previous Norwegian and Swedish second-language research on text and vocabulary. Didactic implications of these recent insights are also discussed. The results of the studies we have explored show that in teaching it is essential to work with written material such as textbooks and model texts prior to the writing as well as with the vocabulary. The studies also show the usefulness of multilingual use in teaching.

Keywords: second-language writing, systemic-functional framework, writing in school subjects, vocabulary categorization, multilingual use in writing

Forfatterbiografier

Anne Golden, MultiLing, ILN, Universitetet i Oslo

Professor, ILN, UiO

Ulrika Magnusson, Stockholms Universitet

Universitetslektor, svenska som andraspråk

Instituition för språkdidaktik

Nedlastinger

Publisert

2019-04-03

Hvordan referere

Golden, A., & Magnusson, U. (2019). Nyere forskningsresultater på andrespråksskriving i Norge og Sverige med særlig vekt på andrespråkselevers skriving i skolefagene. Acta Didactica Norge, 13(1), Art. 7, 23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6475

Utgave

Seksjon

Artikler