Att legitimera priset på förvärvat företag Intertextuella förhållanden i goodwillformuleringar

Forfattere

  • Henrik Rahm Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
  • Niklas Sandell Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.3614

Sammendrag

Syftet med denna artikel är att undersöka hur goodwillformuleringar i årsredovisningar legitimerar förvärv och förvärvsbeslut. Studien undersöker de 589 goodwillformuleringar som förekommer i 1323 årsredovisningstexter för åren 2005–2010 från företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Texterna undersöks med intertextuella och interdiskursiva analyser kombinerat med van Leeuwens (2007) modell för legitimeringsanalys. I materialet identifieras explicita och implicita textsamspel såväl med regeltexter som med texter i egna årsredovisningar. Vi inför nyckelordsamspel för samband med regelverkets centrala begrepp. I hela 60 % av kommentarerna återkommer synergi eller sammansättningar av ordet. Texterna är språkligt legitimerande för företagsledningars förvärv framför allt genom auktorisation. Det tydligaste exemplet på detta är legitimering genom explicita och implicita textsamspel med regelverket. Legitimering genom tradition sker bland annat vid nyckelordsamspel eftersom läsarna förväntar sig genretypiska förklaringar med nyckelord från regelverket. Nyckelordsamspel legitimerar också som genom att förvärvet rationaliseras med nyckelorden. Både text- och nyckelordsamspel konstruerar alltså årsredovisningens legitimitet. Men i många stycken är det en oreflekterad reproduktion av textpassager och inte det som regelverket kräver: ”en kvalitativ beskrivning av de faktorer som utgör redovisad goodwill”.

Abstract

The purpose of this paper is to investigate how goodwill comments in annual reports legitimize business acquisitions and decisions on acquisitions. The study deals with 589 goodwill comments in 1323 annual reports for the period of 2005-2010 for companies listed on Nasdaq OMX Stockholm. Intertextual analyses are combined with legitimation analysis (van Leeuwen 2007). Intertextual relations in the form of explicit intertextuality, implicit intertextuality and interdiscursivity are identified, both with the accounting standards and annual reports. We propose the notion keyword interplay for the close connections on lexical level between the comments and the accounting standards. The keyword synergy (as such and in compounds) is used in 60 % of the comments. The comments legitimize the acquisitions of the management, especially by authorization. The most obvious example of authorization is the close interplay with the accounting standards, both explicit intertextuality and implicit intertextuality. Legitimation by tradition occurs in keyword interplay as the readers of the annual reports expect genre typical comments characterized by keywords from the standards. The examples of keyword interplay also legitimize as the acquisition is rationalized with the keywords. Thus, both intertextual relations and keyword interplay construct the legitimacy of the annual report. However, this is to a great extent an unreflecting reproduction of chunks of texts and not what the accounting standards demand: “a qualitative description of the factors that make up the goodwill recognised”.

Forfatterbiografier

Henrik Rahm, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Henrik Rahm
docent i nordiska språk/Associate Professor in Scandinavian Languages
biträdande prefekt, forskning och forskarutbildning/Assistant Head of Department, Research and Research Studies
Språk- och litteraturcentrum/Centre for Languages and Literature
Lunds universitet/Lund University
http://www.sol.lu.se/person/HenrikRahm
Tel +46 (0)46-222 87 03 Mobile +46 (0)736-78 25 32

Niklas Sandell, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Niklas Sandell

universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

niklas.sandell@fek.lu.se
Telefon: +46462227837

Nedlastinger

Publisert

2016-12-16