Gränsöverskridande meningsskapande: Om relevansen hos begrepp som text och sakprosa för förståelsen av hälsokommunikation

Forfattere

  • Anna-Malin Karlsson Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Mats Landqvist Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.5725

Emneord (Nøkkelord):

sakprosa, text, interaktion, hälsokommunikation

Sammendrag

I artikeln problematiseras etablerade gränsdragningar och dikotomier inom text- och interaktionsforskning, med särskilt fokus på begreppet sakprosa. Kommunikationsprocesser om hjärtfel används för att visa på skärningspunkterna mellan medieringsformer, roller och kunskapsdomäner. Det empiriska materialet utgörs av konsultationssamtal mellan gravida och läkare, onlineforum på nätet och bloggar skrivna av föräldrar till barn med medfödda hjärtfel. De tre fallen jämförs med avseende på medieringsresurser, kunskapspositionering och framställningsformer. Resultaten visar att konsultationssamtalen är monologiska och textliknande medan skrift, särskilt i forumen, används på otraditionella och dialogiska sätt. I forum och bloggar bygger deltagare expertis utifrån personlig erfarenhet. I samtalen framstår läkarens framställningsformer som starkt styrande. Läkarna har dock inte alltid den största auktoriteten. Expertroller förhandlas i varje situation, och gränserna för fackkunskap är oskarp. Kunskap dock genomgående ett viktigt kapital, och olika typer av kunskap tillskrivs olika värde i de olika kontexterna. En utmaning för modern fackkommunikationsforskning är att bättre förstå dynamiken och nätverken som är involverade när saklig kunskap görs relevant i verkliga livssituationer.

In this article, established boundaries and dichotomies in text and interaction research are discussed and problematized. Examples from different communicative encounters in heart failure communication are used to illustrate the intersections of mediational resources, roles, and knowledge domains. Data comes from consultations between pregnant couples and physicians, online forums discussions and blogs written by parents to children with congenital heart failure. These three cases are compared with regard to mediational resources, knowledge positionings and forms of presentation. The results show that while the consultations are monological and ‘text like’, writing is used in untraditional and dialogical ways in forums and blogs, in which expertise is based on personal experience. In the consultations, the doctor's presentation appears to be decisive. But doctors do not always have the greatest authority. Expert roles are negotiated in each situation, and the limits of specialist knowledge are blurred. Knowledge is an important capital, and different types of knowledge are given different values in the different contexts. A challenge for modern professional communication research is to grasp the dynamics and networks involved when making specialist knowledge relevant to real life situations.

Nedlastinger

Publisert

2018-06-17