Kartlegging, kos og kontroll. En kritisk analyse av TRAS-skjemaet som multimodal tekst

Forfattere

  • Gunhild Kvåle Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.5998

Emneord (Nøkkelord):

TRAS, kartlegging, språkkartlegging, barnehage, NPM, måling, skjema, multimodalitet, kritisk diskursanalyse

Sammendrag

I løpet av de siste 15 åra har skjemabasert kartlegging av barns språkutvikling blitt vanlig i norske barnehager, noe som har skapt mye samfunnsdebatt. Det mest brukte verktøyet kalles TRAS, der TRAS-skjemaet er den sentrale komponenten, og derfor har stor innflytelse. Artikkelen undersøker TRAS-skjemaet som multimodal tekst fra et kritisk diskursanalytisk perspektiv, med fokus på hvordan skjemaets multimodale utforming posisjonerer skjemabrukerne til å innta bestemte holdninger, forståelsesmåter og roller. Artikkelen identifiserer fem henvendelsesmåter – faglighetsformende, kontrollerende, barnliggjørende, refleksjonsretta og byråkratiorienterte henvendelser – og presenterer kritiske analyser av hvordan de fem henvendelsesformene kommer til uttrykk og former den sosiale relasjonen mellom skjemaprodusent og skjemabrukere. Den avsluttende diskusjonen argumenterer for at TRAS-skjemaets utforming gir lite tillit til barnehagelærerprofesjonen, at det er utforma som et måleredskap snarere enn som et observasjonsverktøy, og at det har et multimodalt format som gjør skjemat særlig velegnet for kommunikasjon til utdanningsbyråkratiet. 


Norwegian kindergartens have for the past 15 years increasingly been using standardized forms for registering children´s language development, and this change has caused a lot of public debate. The most used registration tool is called TRAS, which principal component is the TRAS form. This article investigates the influential TRAS form as a multimodal text from the perspective of critical discourse analysis, with a focus on how the multimodality of the form invites users to share certain social attitudes, roles, and views. The article identifies five kinds of “addressings” in the form – subject-shaping, controlling, childish-making, reflection-oriented, and bureaucratic-oriented addressings – and presents critical analysis of how these are expressed and how they contribute to shaping the social relation between form producer and form users. The discussion argues that the multimodal TRAS form gives little trust to the profession of kindergarten teachers, is guised as a measurement tool rather than an observational resource, and that its multimodal format gives preference to communication of management information.

 

Forfatterbiografi

Gunhild Kvåle, Universitetet i Agder

Førsteamanuensis i språkvitenskap ved Institutt for nordisk og mediefag

Nedlastinger

Publisert

2018-11-08
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}