Elevtexter i idrott och hälsa – en textetnografisk genreanalys

Forfattere

  • Anna-Maija Norberg Örebro universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.7794

Emneord (Nøkkelord):

idrott och hälsa; genre; textetnografi; ämnesdidaktisk interdiskursivitet; affordans

Sammendrag

Studien syftar till att identifiera och beskriva genrer i ämnet idrott och hälsa på högstadiet och att visa hur dessa genrer positionerar eleverna. Genom textetnografiska metoder analyseras elevtexterna med avseende på den sociala handling som de är en del av. Genrer förstås i studien som konventionaliserade sätt att handla genom text. Data har samlats in genom etnografiska metoder, och materialet består dels av elevtexter, dels av fält-anteckningar och videoinspelningar från lektioner där skrivande förekom och av ljudinspelningar från lärar- och elevintervjuer. Analysen av materialet drivs på ett övergripande sätt av begreppet ämnesdidaktisk interdiskursivitet. Begreppet affordans används för att visa hur texterna bjuder in till vissa handlingar och begränsar andra. Konkret analyseras texterna med text-vetenskapliga metoder. De mest framskjutna genrerna i studien har med mätning och träning av kroppen att göra. Merparten av texterna är korta och består av eller innehåller tabeller och listor. De examinerande texterna har en friare representationsform och är mer omfattande. Eleverna positioneras främst fysiologiskt utifrån sina kroppsliga förmågor, men genrernas hybriditet leder även till human- och samhällsvetenskapliga positioneringar.

 

 

Forfatterbiografi

Anna-Maija Norberg, Örebro universitet

Anna-Maija Norberg har en bakgrund som lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska.  Hon är doktorand i svenska språket vid Örebro universitet och lektor på utbildningsförvaltningen i Stockholm, där hon arbetar med skolutvecklingsfrågor med inriktning på literacy. Hon är också engagerad i praktikutvecklande forskning i samarbete med lärare i svenska och svenska som andraspråk. Den pågående studien handlar om textbruk, skrivande och skrivbedömning i ämnet idrott och hälsa på högstadiet.

Nedlastinger

Publisert

2020-09-18