Manuskript

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er levert i PDF og Word eller Latex format.
 • Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
 • Teksten bruker enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
 • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen nedenfor og videre beskrevet i Word/Latex-malen.

Forfatterinstruks

Forfattere som ønsker å sende inn et manuskript til Nordic Machine Intelligence (NMI), må sette seg inn i informasjonen under Om tidsskriftet og Forfatterinstruksen. Manuskripter sendes inn online gjennom NMIs elektroniske portal. Forfattere må registrere seg i tidsskriftet før de kan sende inn manuskriptet. Når du er registrert, kan du starte innsendingsprosessen ved å trykke på knappen "Ny innlevering" øverst på denne siden. 

Tidsskriftet tar kun i mot manuskript som ikke publisert eller er til vurdering i andre tidsskrifter. Forfatter har selv ansvar for å kvalitetssikre språk i eget bidrag og sørge for profesjonell språkvask dersom det er behov for det.

Formatering:

Artikler som sendes inn skal ta i bruk følgende Word eller Latex mal. Du kan også åpne LaTeX malen direkte i Overleaf

Manuskripttyper:

Nordic Machine Intelligence tar i mot følgende type artikler:

 • Standardartikler (Normalt 10-12 sider ved bruk av malen. Dette tilsvarer omtrent 5000-6000 ord)
 • Litteraturoversikter (Normalt 10-12 sider ved bruk av malen. Dette tilsvarer omtrent 5000-6000 ord)
 • Konferanseartikler (I forbindelse med NORAs nordiske og norske konferanse) (4 sider (+ referanser) ved bruk av malen. Dette tilsvarer omtrent 2000 ord)
 • NMI Challenge artikler (2 sider (+ referanser) ved bruk av malen. Dette tilsvarer omtrent 1000 ord)
 • Lesebrev/brev til editor (2 sider ved bruk av malen. Dette tilsvarer omtrent 1000 ord)
 • Workshop-artikkel (2 sider ved bruk av malen. Dette tilsvarer omtrent 1000 ord)

 

 

 

Faglig vurdering av innsendte manuskript
Alle manuskripter (bortsett fra ledere, brev til redaktøren og leserinlegg), som vurderes som relevante for tidsskriftet vil bli sendt til en ekstern fagfellevurdering, før en redaksjonell beslutning om publisering blir tatt. Forfatterne vil bli informert om utfallet av den faglige vurderingen så snart den er gjennomført.

Preprints

Forfatteren kan publisere godkjent artikkel som "preprint", enten på tidspunktet du sender artikkelen inn til vurdering eller på et senere tidspunkt.

Artikler

Retningslinjer for seksjonen

Erklæring om personopplysninger

Erklæring om personopplysninger