Leadership for learning

Forfattere

  • Kjell Atle Halvorsen Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet
  • Siw Skrøvset Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
  • Eirik Johannes Irgens

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.3930

Sammendrag

Hvordan konseptualiserer deltakere i den norske rektorutdanningen skoleledelse, og hvordan har deres deltakelse i programmet påvirket dem som ledere? Disse spørsmålene drøfter vi i denne artikkelen på grunnlag av data fra en gruppe på 63 studenter. Vi har analysert en av deres mappetekster og svar på et elektronisk spørreskjema med åpne spørsmål. Funnene drøftes i lys av teori om skoleledelse, Mintzbergs (2009) triangulære ledelsesteori og et gradert teorikonsept (Ertsås & Irgens, 2016). Deltakerne konseptualiserer skoleledelse som en kompleks praksis utøvd av kunnskapsrike rollemodeller, hvis lederskap er fokusert og transparent og for-ankret i felles kjerneverdier, med gode relasjoner mellom kolleger og fokus på elevenes læring. Deltakerne påpeker at ulike elementer i rektorutdanningen har påvirket den måten de utøver ledelse på. Kombinasjonen av sterk teori og praktiske øvinger synes å ha vært viktig. Funnene våre står i kontrast til den kritikken som har vært rettet mot utdanning av ledere internasjonalt. Våre analyser bygger på deltakernes selvrapportering. Dette setter grenser for hvilke konklusjoner vi kan trekke. Det er behov for mer forskning på forbindelsen mellom skolelederes uttrykte handlingsteori og den ledelsen de praktiserer.

Nøkkelord: skoleledelse, lederutdanning, rektorutdanningen

Abstract
How do participants in the National Leadership Education for School Principals conceptualize school leadership, and how has their participation in the program affected them as leaders? These are the questions analyzed in this article, based on data from a student cohort comprising 63 students. We have analyzed one of their portfolio texts and their responses to an electronic open-question survey. Findings are discussed in the light of school leadership theories, Mintzberg's (2009) triangular theory of leadership and a graded concept of theory (Ertsås & Irgens, 2016). Participants conceptualize school leadership as a complex practice exercised by knowledgeable role models, whose leadership is focused and transparent, rooted in common core values, sound working relations, bent on improving student learning. A variety of elements in the program have contributed to developing participant concepts of leadership. The fusion of strong theory and practical experience seems to have played a predominant role. Our findings contrast criticisms of management education programs in the international literature. Our analyses are based on participant self-reports, which restricts the scope of our conclusions. There is a need for further research on the links between leaders’ espoused conceptualizations of leadership and their actual leadership practice.

Keywords: school leadership, leadership education, National leadership education for school leaders

 

Nedlastinger

Publisert

2016-11-08

Hvordan referere

Halvorsen, K. A., Skrøvset, S., & Irgens, E. J. (2016). Leadership for learning. Acta Didactica Norge, 10(4), 183–200. https://doi.org/10.5617/adno.3930

Utgave

Seksjon

Temaartikkel